نویسنده

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده

در این مقاله تابش تراهرتز از یک محیط ابررسانا با ابعاد متناهی درون میدان مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفته است. تابش تراهرتز از یک محیط ابررسانا ناشی از حرکت خطوط شار داخل ابررسانا می‌باشد. برای محاسبه تابش از محیط ابررسانا، میدان‌های الکترومغناطیسی ناشی از فلاکسون‌ها به‌کمک شرایط مرزی محاسبه و به‌وسیله آن طیف تابشی از ابررسانا محاسبه می‌شود. در این پژوهش توان تابشی از یک محیط با اندازه محدود محاسبه و اثر اندازه بر روی توان و پهنای هارمونیک‌های تابشی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که میزان قله تابش و پهنای قله به ضخامت قطعه ابررسانا بستگی دارد و با افزایش ضخامت قله تابش افزایش و پهنای آن کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of finite size on tera Hertz radiation of a superconductor media

نویسنده [English]

  • M Hosseini

چکیده [English]

The Tera hertz radiation from a finite size superconductor media inside a magnetic field has been investigated. The tera hertz radiation is due to the flux flow motion inside the media. The electromagnetic fields inside the superconductor due to fluxons are calculated and using those fields, the radiation is obtained. In this research, the effects of finite size on the radiated power and signal mean width are investigated. The results show that by increasing the superconductor thickness, the peak values of harmonics increase and the mean width decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tera hertz radiation
  • flux lines
  • superconductors
1. A T Fiory, Phys. Rev. Lett. 27 (1971) 501; and Phys. Rev. B. 7 (1973) 1881.
2. L N Bulaevskii and E M Chudnovsky, Phys. Rev. Lett., 97 (2006) 1970021.
3. L Ozyuzer, A E Koshelev, C Kurter, N Gopalsami, Q Li, M Tachiki, K Kadowaki, T Yamamoto, H Minami, H Yamaguchi, T Tachiki, K E Gray, W -K Kwok, and U Welp, Science, 318 (2007) 1291.
4. U Welp, K Kadowaki, and R Kleiner, Nature Photon., 7, 9 (2013) 702.
5. M Tsujimoto, T Yamamoto, K Delfanazari, R Nakayama, T Kitamura, M. Sawamura, and R A Klemm, Phys. Rev. Lett., 108 (2012) 107006.
6. S Sekimoto, C Watanabe, H Minami, T Yamamoto, T Kashiwagi, R A Klemm, and K Kadowaki, Appl. Phys. Lett., 103, 18 (2013) 182601.
7. A E Koshelev and V M Vinokur, Phys. Rev. Lett. 73 (1994) 3580.
8. P Le Doussal and T Giamarchi, Phys. Rev. B 57 (1998) 11356.
9. A Shekhter, L N Bulaevskii, and C D Batista, Phys. Rev. Lett., 106, 3 (2011) 037001.
10. F Sarreshtedari, M Hosseini, H R Chalabi, A Moftakharzadeh, H Zandi, S Khorasani, and M Fardmanesh, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 19, 4 (2009) 3653.
11. K Fossheim and A Sudbø, “Superconductivity: Physics and Applications”. Hoboken, NJ: Wiley, (2004).
12. G Blatter, M V Feigel’man, V B Geshkenbein, A I Larkin, and V M Vinokur, Rev. Mod. Phys. 66 (1994) 1125.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی