نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه خیام مشهد

چکیده

در این یادداشت اثر افزایش طول بر ترابرد الکترونی یک نانوروبان گرافینی دسته صندلی در دو حالت بدون ناخالصی و در حضور ناخالصی اتم نیتروژن مورد بررسی قرار داده شده است. سامانه مولکولی به دو الکترود یک بعدی نیمه بی‌نهایت متصل و از اثرات برهم‌کنش الکترون - الکترون چشم پوشی شده است. سامانه مورد نظر با یک مدل تنگ بست ساده توصیف شده و همه محاسبات بر پایه رهیافت تابع گرین و روش محاسباتی لانداور ـ بوتیکر می­باشد، الکترودها در تقریب نوار پهن توصیف شده­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of increasing length on the electronic transport of an armchair graphene nano-ribbons

نویسندگان [English]

  • Sh Aghamiri Esfahani
  • M Sedaghatnia

چکیده [English]

In this research, we have investigated the effect of increasing length on the electronic transport of an armchair graphene nano-ribbons with nitrogen atom impurity and without impurity. The semi-infinite, one-dimensional molecular systems are connected to two electrodes and the electron-electron interaction is ignored. The system is described by a simple tight binding model. All calculations are based on the Green's function and Landauer–Buttiker approach, and the electrodes are described in a wide band approximation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green's function
  • quantom transport
  • graphene nanoribbons
  • tight binding model
  • Green\'s function
  • Landauer–Buttiker approach
  • wide band approximation
1. P Dietl, “Numerical Studies of Electronic Transport Through Grapheme Nanoribbons With Disorder.” Diplom Thesis (2009).
3. H Terrones, R Lv, M Terrones, and M Dresselhaus, Rep. Prog. Phys. 75 (2012) 062501.
4. S K Maiti, Solid State Communications, 145 (2008) 126.
5. K Walczak, Physics E: Low-dimentional Systems and Nano Structures 33, 1(2006) 110.
6. Z Xu, “Molecular Circuits Based on Graphene Nanoribbon Junctions.” arxiv.org/pdf/0704.0411 (2007).
7. P Dutta, S K Maiti, and S N Karmakar, Organic Electronics 11 (2010) 1120.
9. S K Maiti, “Electron Transport Through Honeycomb Lattice Ribbons With Armchair Edges”, arXiv:0901.3238v1 [cond-mat.mes-hall] 21 Jan (2009).

تحت نظارت وف ایرانی