نویسندگان

1 1. گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 2. گروه فیزیک، دانشگاه بابلسر، مازندران

چکیده

در کار حاضر مطالعه اثر پارامترهای ریخته‌گری از جمله دمای بارریزی و سرعت سرد کردن، بر ویژگی‌‌‌‌های نانو ساختاری و مکانیکی فولاد مقاوم به حرارت HH مورد مطالعه قرار گرفت. نانو ذرات مولیبدن که به روش سل- ژل سنتز شده‌اند به صورت پوشش‌دهی چرخشی بر قطعات فولاد زنگ نزن شکل گرفتند. با تکنیک‌‌‌‌های پراش پرتو ایکس، طیف نمایی تبدیل فوریه مادون قرمز و میکروسکوپ الکترونی روبشی به مطالعه اثر لایه پوششی بر قطعات مزبور پرداخت شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده افزایش مقاومت به سایش و خوردگی سطحی فلزات و کاهش جریان نشتی از نمونه می‌‌باشد بدون آنکه تغییری در ساختار سطح فلز به وجود آید. هم‌چنین دمای بارریزی کاهش یافته و سرعت سرد کردن افزایش یافته سبب ایجاد ساختاری ریزدانه با کاربید‌‌‌‌های کم‌تر و توزیع مناسب‌تر در زمینه استنیتی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation into crystalline phases and nano structural and mechanical properties of HH heat resistant stainless steels

نویسندگان [English]

  • M Hosseini 1
  • A Bahari 2
  • F Ahmadian 2

1

2

چکیده [English]

In the present work, the effects of different casting parameters including pouring temperature and cooling rate on stainless steel structures and mechanical properties of heat resistant alloy (HH) were studied. Mo nanoparticles were synthesized through sol-gel method and were coated on the stainless steel device using spin-coating method. The effect of coating layer on the device was studied by using XRD (X-Ray Diffraction) and FT-IR (Fourier Transform Infra red ) and SEM (Scanning Electron Microscopy) techniques. The obtained results indicated an enhancement of corrosion, surface abrasion protection without changing metal surface structure, and a reduction of leakage current through the stainless steel device. Furthermore, pouring temperature and cooling rate increase caused a fine grain structure to be acquired with less carbides and better distribution in the austenitic matrix.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanoparticles
  • heat resistant steel HH
  • Pouring temperature
  • Sol-gel
1. G Aggen, “Properties and Selection: Iron, Steels and High Performance Alloys”, SM Handbook, ASM intenational, USA l (2005).
2. A Bahari, K Hassanzadeh, M Amirsadeghi and M Roodbari, Iranian Journal of Physics Research, 8, 1 (2008) 1.
3. A Bahari, M Roodbari Shahmiri, and N Mirnia, International Journal of Theoretical Physics, 20 (2012) 1231.
4. J Feng, Gia, G Zheng Wang, X Liu, X F Wang, Q K Xue, Z q Li, and S B Zhong, Nano Technology, 13 (2010) 736.
5. Y Huang, Z Liu, J Liu, Z Q, J Wang, H Wen, and K Yang, Advanced Materials Research, 396 (2012) 782785.

تحت نظارت وف ایرانی