نویسندگان

1 . گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

در این مقاله در رهیافت تنگابست و به روش تابع گرین رسانش الکترونی یک نانو‌حلقه کربنی را برای موقعیت‌های مختلف اتصال هادی‌ها به آن در حضور و غیاب میدان مغناطیسی بررسی کردیم. نتایج نشان می‌دهد که با نزدیک شدن هادی‌ها در نانو‌حلقه، رسانش تونل‌زنی در ناحیه گاف بهتر می‌شود. همچنین اعمال میدان مغناطیسی تأثیر زیادی بر طیف رسانش این نانو‌حلقه دارد، به گونه‌ای که وجود میدان باعث می‌شود مواردی که طیف رسانش آنها در غیاب میدان کاملاً بر هم منطبق هستند، از هم جدا گردند. بررسی نانو‌حلقه‌های شامل مولکول بنزن دوتایی نشان می‌دهد که تغییر مکان این حلقه‌های بنزنی در نانو‌حلقه، باعث جابه‌جایی ضد‌تشدیدها در نمودار رسانش می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dependence of electronic conductance of a carbon nanoring on the position of contacts and the applied magnetic field

نویسندگان [English]

  • M Mardaani 1
  • H Rabani 1
  • F Moghadasi 2

1

2

چکیده [English]

In this paper, we studied the electronic conductance of a carbon nanoring using Green’s function method at the tight-binding approach for different positions of contacts in the presence and absence of magnetic field. The results show that as the conductors approch in the nanoring, the tunneling conductance in the gap region improves. Moreover, applying the magnetic field dramatically influences the conductance spectrum of the nanoring so that the existence of the magnetic field causes the configurations with coinciding conductance to be disarticulated. The study of the carbon nanoring including binary benzene rings indicates that the variation of the position of these benzene rings in the nanoring shifts the positions of anti-resonances in the conductance spectrum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carbon nanoring
  • electronic conductance
  • magnetic flux
  • tight-binding
1. P Dutta, S Maiti, and S Karmakar, Solid State Communications 150 (2010) 1056.
2. S Maiti, Physics Letters A 373 (2009) 4470.
4. T Kawase, K Tanaka, Y Seirai, N Shiono, and M Oda, Angewandte Chemie International Edition 115 (2003) 5755.
5. F Khoeini and F Khoeini, Physica E 47 (2013) 298.
6. S Maiti Solid State Communications 150 (2010) 1741.
7. H Rabani and M Mardaani, Solid State Communications 152 (2012) 237.
8. H Rabani and M Mardaani, Solid State Sciences 14 (2012) 1100.
9. S Datta, “Electronic Transport in Mesospic Systems”, Cambridge University Press, Cambridge (1995(.
10. M Mardaani and K Esfarjani, Physica E 25 (2004) 119.
11. D Nozaki, H M Pastawski, and G Cuniberti, New J. Phys. 12 (2010) 063004.
12. T A Papadopoulos, I M Grace, and C J Lambert, Phys. Rev. B 74 (2006) 193306.
13. M Mardaani and H Rabani, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 331 (2013) 28.
14. S Maiti, Solid State Communications 150 (2010) 1743.

تحت نظارت وف ایرانی