نویسندگان

1 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

2 گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده

در این تحقیق اثر تابش الکترون و گاما بر میزان بازتاب آینه‌های نقره با پوشش  TiO2و Ta2O5، در گستره طول موج 250 تا 1100 نانومتر بررسی شده است. این پوشش‌ها برای کاربردهای فضایی در مدار LEO در ارتفاع 500 کیلومتری سطح زمین، برای مأموریت سه ساله در فضا در نظر گرفته شده‌اند. میزان دز جذبی الکترون و گاما در این مدار و در طول سه سال، به ترتیب حدود 5/7 و 4/0 کیلوگری است. برای سنجش میزان مقاومت پوشش TiO2، پرتودهی گاما با چشمه 60 Co بر روی این نمونه در گستره‌ای از دز 2/0 تا 20 کیلوگری انجام شد که میزان دز 400 گری موجود در ارتفاع مورد نظر را هم در بر‌ می‌گرفت. در بالاترین دز، 20 کیلوگری، اثرات تابش بر روی هر دو نمونه با یکدیگر مقایسه شده‌اند. برای بررسی اثرات تابش بر کیفیت سطح نمونه‌‌ها بعد از تابش از میکروسکوپ نیروی اتمی و برای اندازه‌گیری بازتاب نمونه‌ها قبل و بعد از تابش، از اسپکتروفتومتر استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که علیرغم تغییرات سطحی بسیار جزئی و تغییر رنگ بستر آینه، میزان بازتاب آنها با پوشش‌های TiO2 و Ta2O5 تغییری نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of electron and gamma irradiation on the quality of surface and reflection of silver mirror coated by TiO2 and Ta2O5

نویسندگان [English]

 • E Khalouie 1
 • B Mirza 1
 • I Jabbari 2
 • B Mirza 1
 • H Zabolian 1

چکیده [English]

In this study, the effects of gamma and electron radiation on reflectivity of silver mirrors coated by TiO2 and Ta2O5, in the wavelength range 250 to 1100 (nm) has been investigated. The coatings are considered for space applications in LEO orbit at 500 (km) from the earth surface for three-year mission in space. Electron and gamma dose absorbed within the three-year are respectively about 7.5 (KGy) and 0.4 (KGy) in this orbit. To measure the resistance of TiO2, gamma radiation with CO60 irradiation source was applied on the sample in the range from 0.2 to 20 (KGy) including dose 400 (Gy) at the desired height. At the highest dose, 20 (KGy), radiation effects on both samples were compared with each other. The atomic force microscopy was used to investigate the effect of radiation on the quality of samples surface after radiation, and an spectrophotometer was used to measure the samples reflection before and after radiation. The results showed that in spite of very minor surface changes, and color change of the mirror substrate, its reflection remains unchanged with TiO2 and Ta2O5 coatings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • radiation effect
 • electron
 • gamma
 • silver mirrors
 • TiO2 coating
 • Ta2O5 coating
1. S Baccaro, A Cecilia, I D Sarcina and A PieGari, “Optical Coatin G Behavior under Gamma Irradiation for Space Applications”, Proc. of SPIE, 5494 (2004) 529.
2. E Hacker, P Weibrodt, L Raupach, and H Lauth, “Space Stability Investigation of Optical Coating by Earth- and Space-Based Experiments”, SPIE 2210, Space Optics (1994).
3. S Baccaro, A Cecilia, I Di Sarcina, A PieGari, Nuclear Science, IEEE 52, 5 (2005) 1179.
4. M Fernandez-Rodriguez et al., Thin Solid Films 455-456 (2004) 545.
5. E G Thayer, E L Blansett, and B E N Keeler, “Space Radiation Testing of Thin Film and Multilayer Optical Coatings”, Proc. of SPIE (2009( 7425.
6. T Thomas, and J Wolfe, “UV-Shifted Durable Silver Coating for Astronomical Mirrors”, Proc. SPIE. 4003 (2000) 312.
7. E R Benton and E V Benton, Nucl. Meth. Phys. Res. B 184 (2001) 255.
8. F Spurny, Radiation Physics and Chemistry 61 (2001) 301.
9. B K Ridley, “The Physical Environment,” Ellis Horwood Ltd. (1979).
10. P Beynel, P Maier, and H Schumacher, “Compilation of Radiation Damage Test Data”, part III: Materials used around high-energy accelerators, CERN 82-10 Health and Safety Department, Geneva (1982).
11. D Y Song, W R Sprague, H A Macleod, and M R Jacobson, Applied Optics 24, 28 (1985) 1164.
12. J M Bennett, E J Ashlly, Applied Optics 4, 2 (1965) 221.
13. R F Bunshah et. al., “Deposition Technology for Films and Coatings”, Cnoyes Publications, New Jersey (1982).
14. P Jin, L Miao and S Tanemura, Applied Surface Science 212-213 (2003) 775.
15. S Baccaro, A Cecilia, I Di Sarcina, and A Piegari, IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society 52, 5 (2005) 1779.
16. T Thomas and J Wolfe, “Uv-shifted Durable Silver Coating for Astronomical Mirrors”, SPIE 4003, Optical Dasign, Matericals, Fabrication and Maintenance, Volume: 4003UCRL-JC, NO. 136508, (2000).
17. H A Macleod, “Thin Film Optical Filter”, Macmillan, London, U.K (1986).
18. J Ihlemann, J Bekesi, J H Wiele, and P Simon, “Processing of Dielectric Optical Coatings by Nanosecond and Femtosecond UV Laser Ablation”, Hendawi Publishing Corporation Laser Chemistry (2008) 1.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی