نویسنده

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

روشی برای پیمانه‌ای کردن دستگاه‌های نوع دوم که شامل دو قید در ساختار رشته‌ای هستند، ارائه می‌دهیم. در این روش با افزودن تکانه نظیر متغیر وس زومینو به قید اولیه و شرط نوع اول شدن، یک هامیلتونی جدید و نوع اول می‌سازیم. قیدهای اولیه را به دو شکل اتحاد در فضای پیکربندی و اتحاد در فضای فاز در نظر گرفته و تلاش می‌کنیم شکل عمومی هامیلتونی‌های آنها را به دست بیاوریم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gauged Hamiltonians for free particle on surfaces in configuration and phase spaces

نویسنده [English]

  • M Dehghani

چکیده [English]

We present a method to gauge second class systems consisted of two constraints in the chain structure. In this method we added a momentum counterpart of Wess Zumino coordinate to primary constraint and used the first class condition to find a new and gauged Hamiltonian. Primary constraints were assumed as identities in configuration and phase space and we tried to find general Hamiltonians

کلیدواژه‌ها [English]

  • gauge symmetry
  • phase space extension
  • second class constraints
  • Stueckelberg shifting
1. J C Ward, Phys. Rev. 78 (1950) 182.
2. Y Takahashi, Nuovo Cim. 6 (1957) 370.
3. M Veltman, Nucl. Phys. B 21 (1970) 288.
4. G ’t Hooft, Nucl. Phys. B 35 (1971) 167.
5. G ’t Hooft, and M Veltman, Nucl. Phys. B 44 (1972) 189.
6. I A Batalin, E S Fradkin and T E Fradkina, Nucl. Phys. B 279 (1987) 514.
7. S Hong, Mod. Phys. Lett. A 20 (2005) 2455.
8. E C G Stueckelberg, Helv. Phys. Acta 30 (1957) 209.
9. H Ruegg, and M Ruiz-Altaba, Int. J. Mod. Phys. A 19 (2004) 3265.
10. J A Neto, Phys. Lett. B 571 (2003) 105.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی