نویسنده

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

در این مقاله فرایند افزایش جرم Λ0 p  در طیف جرم ناوردای Λp در واکنش -Κ-d→ Λ0 pπ به ازای انرژی‌های کائون GeV 45/1 و
GeV 65/1 بررسی شده است. طبق محاسبات حاضر قله طیف در MΛp < /font>=2130 MeV /c2 و پهنای آن Γ=13MeV به‌ دست آمده است. برای تفسیر این قله از روش کانال جفت شده برای دو کانال واپاشی Λp→Λp و ΣN→Λp استفاده کردیم. نتایج به‌ دست آمده از کانال واپاشی غیر‌کشسان (ΣN→Λp) با داده‌های تجربی هم‌خوانی بهتری نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Lambda-proton mass peak in Kaon-Deutron reaction at 1.45 and 1.65 GeV energies

نویسنده [English]

  • M Hassanvand

چکیده [English]

In this paper, we investigated the produced cusp in the Λ0 p  invariant mass spectrum from the Κ-d→ Λ0 pπ- reaction at kenergies of 1.45 and 1.65 GeV. According to these calculations the peak of spectrum was around MΛp < /sub>=2130 MeV /c2 and the width was Γ=13MeV. To interpret this cusp we applied a coupled-channel treatment for the two decay processes Λp→Λp and ΣN→Λp. The results of the inelastic channel (ΣN→Λp) showed more consistency to the experimental data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coupled-channel treatments
  • H (2129) di-baryon
  • separable potential
  • fitting
1. H Hotch et al., Physical Review C 64 (2001) 044302.
2. P K Saha et al., Physical Review C 70 (2001) 044613.
3. O Braun et al., Nuclear Physics B 124 (1977) 45-60.
4. T Tan, Physical Review Letters 23, 7 (1969) 395.
5. O Dahl et al., Physical Review Letters 6, 3 (1961) 142.
6. D Cline et al., Physical Review Letters 20, 25 (1968) 1452.
7. G Alexander et al., Physical Review 173, 5 (1968) 1452.
8. D Eastwood et al., Physical Review D 3, 11 (1971) 2603.
9. COSY-Julish collaboration, The European Physical Journal A 49 (2013) 157.
10. J A McNeil et al., Physical Review Letters 50, 19 (1983) 1439.
11. G F Chew and G C Wick, Physical Review 85, 4 (1951) 636.
12. W Brucker, Physics Letters B 62 (1976) 48.
13. B Povh, Rep. Prog. Phys. 39 (1976) 823.
14. Y Akaishi et al., Proceedings of Japan Academy Series B 84 (2008) 264-273.
15. M Hassanvand et al., Physical Review C 87 (2013) 055202.
16. M. Hassanvand et al., Iranian Journal of Physics Research, 12, 4 (2013)337.
. J. Esmaili et al., Iranian Journal of Physics Research, 12, 2 (2012)137.
R Siebert et al., Nuclear Physics A 567 (1994) 819

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی