نویسنده

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

در این تحقیق آلیاژ حافظه‌پذیر فرومغناطیسNi50Mn34In16 با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی ساخته شد. بررسی الگوی پراش پرتوی ایکس نمونه‌ها نشان داد که ساختار ترکیب در پایان ساعت دهم آسیاب‌کاری به‌طور کامل شکل گرفته و ادامه آسیاب‌کاری موجب ریزتر شدن اندازه دانه‌ها می‌شود. همچنین نقش بازپخت در بهبود ویژگی‌های آلیاژ مطالعه شد و مشخص شد که با بازپخت نمونه در دمای C°900 و سردسازی سریع آن می‌توان به ترکیبی با ساختار بلوری منظم L21 دست یافت. اندازه‌گیری پذیرفتاری متناوب مغناطیسی نشان داد که برای وقوع گذار مغناطیسی، بازپخت و سردسازی سریع نمونه آسیاب شده ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fabrication of Ni50Mn34In16 ferromagnetic shape memory alloy using mechanical alloying method and study of annealing effect on its structural and magnetic properties

نویسنده [English]

  • V.R Zahedi

چکیده [English]

In this research, Ni50Mn34In16 ferromagnetic shape memory alloy has been prepared by mechanical alloying method. XRD patterns of the samples showed that after 10 hours of ball milling, the alloy structure was completely formed and continuing of the milling process led to more fine particle size. Also the role of annealing on improvement of the alloy properties was studied. It was found that the sample annealing at 900ºC followed by quenching improves the crystal structure and helps to reach L21 structure. Ac susceptibility measurements showed that for the occurrence of magnetic transition, annealing and quenching process on the ball milled powder is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • annealing
  • ferromagnetic shape memory
  • mechanical alloying
  • quenching
1. T Graf, S S P Parkin, and C Felser, Advances in Magnetics 47, 2 (2011) 367.
2. T Graf, C Felser, and S S P Parkin, Progress in Solid State Chemistry 39, 1 (2011) 1.
3. I Dubenko et al., J. Magn. Magn. Mater. 321 (2009) 754.
4. O Otsuka and C M Wayman, “Shape Memory Materials”, Cambridge University Press (1999).
5. M Hakimi and M Khajeh Aminian, 14, 1 (2014) 31.
6. A Planes, L Manosa, and M Acet, J. Phys. Condens. Matter 21, 23 (2009) 233201.
7. X Zhang et al., Journal of Alloys and Compounds 656 (2016) 154.
8. T Paramanik and I Das, Journal of Alloys and Compounds 654 (2016) 399.
9. A Ghotbi Varzaneha et al., Journal of Alloys and Compounds 598 (2014) 6.
10. Wu, Y, Wang, J Jiang, C, and Xu, H, Materials Science and Engineering A 646 (2015) 288.
11. L Zhou, A Mehta, A Giri, K Cho, and Y Sohn Materials Science and Engineering A 646 (2015) 57.
12. C Suryanarayana, E Ivanov, and V V Boldyrev, Materials Science and Engineering A 304-306 (2001) 151.
13. K V Peruman, R Chockkalingam, and M Mahendran, Phase Transition 83, 7 (2010) 509.
14. A Planes et al., J. Magn. Magn. Mater 310 (2007) 2767.
15. J L Sánchez Llamazares, B Hernando, C García, J González, L Escoda, and J J Suñol, J. Phys. D: Appl. Phys., 42 (2009) 045002.
16. A K Pathak et al., Journal of Applied Physics 103 (2008) 07F315.
17. B Tian et al., Intermetallics 16 (2008) 1279.
18. T Krenke et al., Phys. Rev. B 73 (2006) 174413.

تحت نظارت وف ایرانی