نویسنده

دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان

چکیده

بررسی دستگاه‌های مقید نوکلئونی و همچنین اطلاعات به دست آمده از پراکندگی‌های نوکلئون- نوکلئون ابزارهای قدرتمند برای دست‌یابی به شناخت نیروی هسته‌ای هستند. دستگاه پراکندگی دوترون- دوترون به عنوان یک دستگاه چهار‌نوکلئونی می‌تواند اطلاعات مفیدی در این زمینه در اختیار ما قرار دهد. به این منظور آزمایش پراکندگی پرتو قطبیده دوترون در انرژی  برنوکلئون ازیک هدف مایع دوتریوم در مؤسسه تحقیقات فیزیک هسته‌ای هلند (KVI) و با استفاده از امکانات آزمایشگاهی موجود در آن و دستگاه آشکارسازی BINA انجام شد که داده‌های حاصل از این آزمایش، در این مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش قدرت‌های تجزیه برداری و تانسوری برای بخشی از فضای فاز کانال تجزیه سه‌جسمی در پراکندگی دوترون- دوترون اندازه‌گیری شده‌اند. تعدادی از نتایج حاصل از این اندازه‌گیری‌ها ارائه شده‌اند که می‌توانند برای بررسی محاسبات نظریه در دستگاه‌های چهار جسمی و به خصوص مطالعه نیروی سه‌نوکلئونی مورد استفاده قرار گیرند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measurements of the three-body break-up channel observables for a part of the phase space of deuteron-deuteron scattering at 65 MeV/nucleon

نویسنده [English]

  • A Ramazani Moghaddam Arani

چکیده [English]

Information obtained from nucleus as a bound system of nucleons and from nucleon-nucleon scattering experiments is a strong tool for studying various aspects of nuclear forces. Deuteron-deuteron scattering as a four-nucleon system can provide useful information. So, scattering experiment of a polarized beam of deuteron with kinetic energy of65 MeV/nucleon from a liquid-deuterium target was done at Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) and the Big Instrument for Nuclear-polarization Analysis (BINA) was utilized. The obtained data from this experiment were analyzed and presented in this paper. Some results for vector and tensor analyzing powers for a part of the phase space of the Three-Body Break-up channel in d-d scattering are discussed herein. This dataset will be used to test the upcoming theoretical calculations for a four nucleon system, especially for studying the three-nucleon force effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • analyzing power
  • three-nucleon force
  • three-body break-up channel
1. V G J Stoks, R A M Klomp, C P F Terheggen, and J J Swart, Phys. Rev. C 49 (1994) 2950.
2. R Machleidt et al., Phys. Rev. C 63 (2001) 024001.
3. R B Wiringa, V G J Stoks, and R Schiarilla, Phys. Rev. C 51 (1995) 38.
4. S C Pieper, V R Pandharipande, R B Wiringa, and J Carlson, Phys. Rev. C 64 (2001) 014001.
5. K Ermisch et al., Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 5862.
6. K Ermisch et al., Phys. Rev. C 68 (2003) 051001.
7. K Ermisch et al., Phys. Rev. C 71 (2005) 064004.
8. N Kalantar-Nayestanaki et al., Rep. Prog. Phys. 75 (2012) 016301.
9. H Primakoff and T Holstein, Phys. Rev. 55 (1939) 1218.
10. T Allison, W Glockle, H Witala, D Huber, H Kamada, and J Golak, Physics Reports 274 (1996) 107.
11. H Witala, W Glöckle, D Hüber, J Golak, and H Kamada, Phys. Rev. Lett. 81 (1998) 1183.
12. F Ciesielcki, J Carbonell, and C Gignoux, Phys. Lett. B 447 (1999) 199.
13. A C Fonseca, Phys. Rev. Lett. 83 (1999) 4021.
14. M Viviani, A Kievsky, S Rosati, E A George, and L D Knutson, Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 3739.
15. P Lazauskas, J Carbonell, A C Fonseca, M Viviani, A Kievsky, and S Rosati, Phys. Rev. C 71 (2005) 034004.
16. A Ramazani Moghaddam Arani et al., Phys. Rev. C 83 (2011) 024002.
17. L Friedrich, E Huttel, R Kremers, and A G Drentje, “Polarized Beams and Polarized Gas Targets”, World Scientific, Singapore (1995) 198.
18. H R Kremers and A G Drentje, “Polarized Gas Targets and Polarized Beams,” 421, AIP Conf. Proc. (1997) 507.
19. S.Gales “AGOR, A Superconducting Cyclotron for Light and Heavy Ions”. Proc. 11th International Conference on Cyclotrons and their Applications, Ionics, Tokyo 184 (1987).
20. H R Kremers, J P M Beijers, N Kalantar-Nayestanaki, and T B Clegg, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 516 (2004) 209.
21. R Bieber, et al., Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A 457 (2001) 12.
22. A Ramazani Moghaddam Arani, “Cross-Section and Analyzing-Power Measurements in Three and Four-Nucleon Scattering”, Ph.D. Thesis, University of Groningen (2009).
23. H Mardanpour-Mollalar, “Investigation of Nuclear Forces in d+p Elastic and p+d Break-up Reactions at Intermediate Energies”, Ph.D. Thesis, University of Groningen (2008).
24. G G Ohlsen, Rep. Prog. Phys. 35 (1972) 717.
25. G G Ohlsen, Nucl. Instr. Meth. 179 (1981) 283.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی