نویسنده

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

تأثیر افزایش بیت‌های کوانتومی و اثر آنرو بر بازی کوانتومی معمای زندانی برای دو حالت اولیه درهم‌تنیده و غیردرهم‌تنیده مطالعه می‌شود. تعادل نش به عنوان یک نتیجه مهم نظریه بازی کوانتومی از نتایج متعدد حاصل از اتخاذ راهبرد‌های مختلف استخراج می‌شود. نشان داده می‌شود که وجود چهارچوب غیرلخت تقارن بازی را از بین می‌برد. درحقیقت، انتخاب راهبرد اولیه کوانتومی توسط بازیکنان و محاسبه نتیجه بازی از طریق ماتریس چگالی حالت‌های چهار کیوبیتی می‌تواند مقیاسی برای میزان نفوذ درهم‌تنیدگی در یک دستگاه کوانتومی را ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of entanglement and non-inertial frame on four-qubit quantum game

نویسنده [English]

  • S.S Rashidi

چکیده [English]

The effect of increasing quantum bits and Unruh effect on quantum Prisoners’ dilemma has been investigated for both entangled and unentangled initial states. The Nash equilibrium, as an important result of quantum game theory, was obtained through the different payoffs resulted from choosing various strategies. It has been shown that the non-inertial frame disturbs the symmetry of the game. Actually, selection of the basic quantum strategy by players and calculating the payoff of the game via the density matrix of 4-qubit quantum states can represent a scale of influence of entanglement in a quantum mechanical system

کلیدواژه‌ها [English]

  • entanglement
  • Nash equilibrium
  • non-inertial frame
  • Pareto optimal
  • quantum game
1. D A Meyer, Phys. Rev. Lett. 82 (1999) 1052.
2. J von Neumann, O Morgenstern, “The Theory of Games and Economic Behavior”, Princeton University Press (1944).
3. J Eisert, J Wilkens, and M Lewenstein, Phys. Rev. Lett. 83 (1999) 3077.
4. L Marinatto and T Weber, Phys. Lett. A 272 (2000) 291.
5. H Li, J Du, and S Massar, Phys. Lett. A 306 (2002) 73.
6. C F Lo and D Kiang, Phys. Lett. A 321 (2004) 94.
7. A P Flitney and D Abbott, Phys. Rev. A 65 (2002) 062318.
8. A Iqbal and A H Toor, Phys. Rev. A 65 (2002) 052328.
9. A P Flitney, J Ng and D Abbott, Physica A 314 (2002) 35.
10. L Goldenberg, L Vaidman, and S Wiesner, Phys. Rev. Lett. 82 (1999) 3356.
11. S Khan, M Ramzan, and M K Khan, Chin. Phys. Lett. 27 (2010) 080302.
12. L K Chen, H Ang, D Kiang, L C Kwek, and C F Lo, Phys. Lett. A 316 (2003) 317.
13. A P Flitney and D Abbott, J. Phys. A Math. Gen. 38 (2005) 449.
14. S Khan, M Ramzan, and M K. Khan Int. J. Theo Phys. 49 (2010) 31.
15. P M Alsing, I Fuentes-Schuller, R B Mann, and T E Tessier, Phys. Rev. A 74 (2006) 032326.
16. Y Ling, S He, W Qiu and H Zhang, J. Phys. A Math. Theor. 40 (2007) 9025.
17. R M Gingrich and C Adami, Phys. Rev. Lett. 89 (2002) 270402.
18. Q Pan and J Jing, Phys. Rev. A 77 (2008) 024302.
19. I Fuentes-Schuller and R B Mann, Phys. Rev. Lett. 95 (2005) 120404.
20. H Terashima and M Ueda, Int. J. Quantum Inf. 1 (2003) 93.
21. H Goudarzi and S Beyrami, J. Phys. A: Math. Theor. 45 (2012) 225301.
22. M Kh Salman khan, Quantum Inf. Process 12 (2013) 1351.
23. H Goudarzi and S Birami, Iranian Journal of Physics Research 12, 4 (2013) 387.
24. P C W Davies, J. Phys. A: Math. Gen. 8 (1975) 609.
25. S Takagi, Prog. Theor. Phys. Suppl. 88 (1986) 1.
26. W Unruh, and R Wald, Phys. Rev. D 29 (1984) 1047.

تحت نظارت وف ایرانی