نویسنده

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان

چکیده

در این مقاله به بررسی تابش چرنکوف نسبیتی در حضور محیط دی‌الکتریک مغناطیده همگن سه‌بعدی پرداخته می‌شود. گذر‌دهی الکتریکی و تراوایی مغناطیسی محیط به صورت توابع مختلطی از بسامد که روابط کرامرز- کرونیک را ارضا می‌کند، فرض می‌شوند. هامیلتونی جدید برهم‌کنش که متفاوت از حالت غیرنسبیتی آن است، با استفاده از پتانسیل برداری کوانتیده و عملگر میدان ذره که از کوانتش مرتبه دوم به دست آمده، معرفی می‌شود. با استفاده از قاعده طلایی فرمی آهنگ اتلاف انرژی الکترون حاصل از این تابش محاسبه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relativistic Cherenkov radiation in a magneto-dielectric media

چکیده [English]

In this paper, relativistic Cherenkov radiation was studied in a 3-D magneto-dielectric medium. Electric permittivity and magnetic permeability of the medium as functions of frequency, are assumed to satisfy Kramers- Kronig equations. A new interaction Hamiltonian, which is different from Hamiltonian term in non-relativistic state, was introduced by the quantized vector potential field and particle field operator obtained from the second quantization method. The rate of electron energy dissipation was calculated using Fermi’s golden rule.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rate of electron
  • energy dissipation
  • relativistic Cherenkov radiation
  • Fermi’s golden rule
1. R Matloob, Phys. Rev. A 60 (1999) 50.
2. E G Harris, “A Pedestrian Approch to Quantum Field Theory”, Wiley, USA (1972).

تحت نظارت وف ایرانی