نویسندگان

1 1. گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد2. مرکز پژوهشی فناوری نانو، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 1. گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

در این مقاله مبتنی بر روش تابع گرین در رهیافت تنگابست، ترابرد الکترونی یک نانو‌نوار گرافنی شامل یک نقص پیوندی و همچنین یک نانو‌سیم پلی‌استیلنی شامل یک پیوند اضافی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که رسانش الکترونی نسبت به تغییر مکان نقص پیوندی در موارد تشدیدی و غیر تشدیدی، رفتاری متفاوتی از خود نشان می‌دهد. تنها در مواردی که پیوندهای دوگانه داریم، با تغییر مکان پیوند مقدار رسانش در انرژی صفر، تغییر می‌کند. به خصوص در نانو‌سیم پلی‌استیلنی این تغییرات بیشتر مشاهده می‌شود. میزان جابه‌جایی مکان ضد تشدیدها در طیف رسانش، نسبت به تغییر محل نقص پیوندی نیز قویاً به نوع و شکل ساختار سامانه مرکزی وابسته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of bond defect movement on the electronic conductance of linear and cyclic nanostructures

نویسندگان [English]

  • H Rabani 1
  • M Mardaani 1
  • M Mardaani 1
  • S Moghbel 2

1

2

چکیده [English]

In this paper, the electronic transport of a graphene nanoribbon including a bond defect as well as a polyacetylene nanowire, including an extra bond, has been studied based on Green's function technique at the tight-binding approach. The results show that the behavior of electronic conductance is different in resonance and nonresonance cases with respect to variation of bond defect position. The conductance value at the zero energy tunes by variation of defect position, only for the cases which includes double bonds. These changes is more observable especially at the polyacetylene nanowires. The amount of antiresonance shift with respect to bond defect position, in conductance spectrum, strongly depends on type and shape of center wire structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanoribbon graphene
  • polyacetylene
  • bond movement
  • defect
  • tight-binding
  • electronic conductance
1. S Roth and D Carroll, “One-Dimensional Metals: Conjugated Polymers, Organic Crystals, Carbon Nanotubes”, John Wiley and Sons )2006).
2. J Lan, J S Wang, C K Gan, and S K Chin, Physical Review B 79 (2009) 115401.
3. A Nitzan and M A Ratner, Science 300 (2003) 1384.
4. M Mardaani and H Rabani, Superlattices and Microstructures 59 (2013) 155.
5. Y Aharonov and D Bohm, Phys. Rev. 115 (1959) 485.
6. D Nozaki, H M Pastawski, and G Cuniberti, New J. Phys. 12 (2010) 063004.
7. C J Delerue and M Lannoo, “Nanostructures Theory and Modeling”, Springer Science and Business Media (2013).
8. A M Popov, I V Lebedeva, A A Knizhnik, Y E Lozovik, and B V Potapkin, J. Chem. Phys. 138 (2013) 024703.
9. H Rabani and M Mardaani, Solid State Communications 152 (2012) 235.

تحت نظارت وف ایرانی