نویسنده

1. گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز 2. مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه، مراغه

چکیده

امواج مگنتو هیدرودینامیکی که در اسپیکول‌ها منتشر می‌شوند می‌توانند ناپایدار شوند. نا پایداری قابل انتظار می‌تواند از نوع نا پایداری کلوین-هلمهولتز باشد. چنین نا پایداری می‌تواند منجر به آشوب گشته و باعث گرمایش پلاسما و شتاب‌گیری ذرات شود. در مطالعه حاضر مدل دو بعدی دکارتی برای اسپیکول‌ها در نظر گرفته شده است و اسپیکول‌ها نسبت به محیط اطراف دارای چگالی و سرعت متفاوتی هستند. شبیه سازی‌های ما شروع این نوع نا پایداری و آشوب را نشان می‌دهند. انتقال انرژی و تکانه، میرایی و آمیختگی سیالات از نتایج آن هستند. با تحول میدان‌های مغناطیسی، امکان تقویت میدان‌ها نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kelvin-Helmholtz instability in solar spicules

نویسنده [English]

  • H Ebadi

چکیده [English]

Magneto hydrodynamic waves, propagating along spicules, may become unstable and the expected instability is of Kelvin-Helmholtz type. Such instability can trigger the onset of wave turbulence leading to an effective plasma heating and particle acceleration. In present study, two-dimensional magneto hydrodynamic simulations performed on a Cartesian grid is presented in spicules with different densities, moving at various speeds depending on their environment. Simulations being applied in this study show the onset of Kelvin-Helmholtz type instability and transition to turbulent flow in spicules. Development of Kelvin-Helmholtz instability leads to momentum and energy transport, dissipation, and mixing of fluids. When magnetic fields are involved, field amplification is also possible to take place

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sun
  • spicules
  • Astrophysical Magneto Hydrodynamics (MHD) waves
  • Kelvin-Helmholtz instability
1. B Edlen, Zeitschrift für Astrophysik 22 (1943) 30.
2. N Dadashi, H Safari, and S Nasiri, IJPR 9, 3 (2009) 227.
3. S Nasiri and L Yousefi, IJPR 5, 3 (2005)145.
4. A W Hood, D Gonzalez-Delgado, and J Ireland, A&A 324 (1997) 11.
5. R G Athay and T E Holzer, Astrophysical Journal 255 (1982) 743.
6. T V Zaqarashvili and R Erdelyi, Space. Sci. Rev. 149 (2009) 335.
7. J M Beckers, Sol. Phys. 3 (1968) 367.
8. A C Sterling, Sol. Phys. 196 (2000) 79.
9. V Kukhianidze, T V Zaqarashvili, and E Khutsishvili, Astronomy and Astrophysics, 449 (2006) 35.
10. T V Zaqarashvili, E Khutsishvili, V Kukhianidze, and G Ramishvili, A&A 474 (2007) 627.
11. H Ebadi, T V Zaqarashvili, and I Zhelyazkov, Astrophysics and Space Science 337 (2012) 33.
12. H Ebadi, Ap&SS 348 (2013) 11.
13. Z Fazel and H Ebadi, IJPR 14, 3 (2014) 73.
14. B De Pontieu, S W McIntosh, M Carlsson, et al., Science 318 (2007) 1574.
15. A Miura, Geophysics 89 (1984) 801.
16. A Frank, T W Jones, D Ryu, and J B Gaalaas, Astrophysical Journal 460 (1996) 777.
17. I Zhelyazkov, A&A 537 (2012) 124.
18. I Zhelyazkov and T V Zaqarashvili, A&A 547 (2012) 14.
19. T A Gardiner and J M Stone, J. Comput. Phys. 205 (2005) 509.
20. H Ebadi, M Hosseinpour and H Altafi-Mehrabani, Astrophysics and Space Science 340 (2012) 9.
21. H Cavus and D Kazkapan, New Astronomy 25 (2013) 89.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی