نویسندگان

1 1. گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 . گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده

در این مطالعه، برخی از مشخصه‌های دستگاه پلاسمای کانونی نوع مدر نظیر جریان تخلیه، زمان پینچ، شار یون و شدت پرتو ایکس سخت به طور همزمان برای گازهای آرگون و نیتروژن در شرایط مختلف فشار گاز و ولتاژ بانک خازنی بررسی شده است. مشاهدات نشان داد که پدیده پینچ در جریان تخلیه و نیز شدت یون و پرتو ایکس سخت گسیلی وابسته به انرژی و فشار گاز است. فشار بهینه با بیشترین شار یون گسیلی و بالاترین شدت پرتوی ایکس سخت، تقریباً وابستگی خطی به ولتاژ شارژ دستگاه دارد. بیشینه شار یونی هر دو گاز در حدود 1018  یون بر استرادیان برآورد گردید. گسیل پرتو ایکس سخت اندکی پس از سیگنال فنجان فارادی ثبت شد. همچنین فشار بهینه با بیشترین شار یون با بالاترین شدت گسیل پرتو ایکس سخت در یک زمان نبود. شدت پرتو ایکس سخت در فشارهای بالاتری به بیشینه مقدار خود رسید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compression between ion and hard x-ray emissions from nitrogen and argon in Mather type plasma focus device

نویسندگان [English]

  • S Paghe 1
  • M R Abdi 2
  • B Shirani 1

1

2

چکیده [English]

In this study, some characteristics of a Mather type Plasma Focus (PF) device such as a discharge current, pinch time, ion flux and hard x-ray intensity has been investigated simultaneously in argon and nitrogen gases separately for various operating gas pressures and charging voltages of capacitor bank. It was observed that pinch phenomena was energy and pressure dependent in current sheath as well as ion and hard x-ray emission intensity. Optimum pressure with maximum ion flux and the most intense hard x-ray showed a nearly linear dependence on the charging voltage of the device. Maximum ion flux was estimated in the order of 1018 ions per steradian in both gases. Hard x-ray emission was registered a little after discharge current and Faraday cup (FC) signals. Also, optimum pressure for maximum ion flux was not the same as the pressure for intense hard x-rays. Hard x-ray intensity reached its peak at higher pressures

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plasma Focus (PF)
  • pinch time
  • ion flux
  • Faraday Cup (FC)
  • hard x-ray
1. J W Mather, Phys. of Fluids 8 (1965) 366.
2. N V Filippov et al., Nucl. Fus. Suppl. 2 (1962) 577.
3. K Takao et al., Japan. J. Appl. Phys. 40 (2001) 1013.
4. M J Bernstein, Phys. Fluids 13 (1970) 2858.
5. M Mohammadnejad et al., Rev. Sci. Instrum. 84 (2013) 073505 .
6. M J Bernstein and G G Comisar, Phys. Fluids 15 (1972) 700.
7. T Katsouleas and J M Dawson, Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 392.
8. M G Heines, Nucl. Inst. and Methods 207 (1983) 179.
9. H R Yousefi et al., Phys. Plasmas 13 (2006) 114506.
10. S P Gary and F Hohl, Phys. Fluids 16 (1973) 997.
11. S P Gray, Phys. Fluids, 17 (1974) 2135.
12. Y Mizuguchi et al., Phys. Plasmas 14 (2007) 032704.
13. T Haruki et al., Phys. Plasmas 13 (2006) 082106.
14. R Deutcch and W Kies, Plasma Phys. Control. Fusion 30 (1988) 263.
15. R A Behbahani and F M Aghamir, Phys. Plasmas 18 (2011) 103302.
16. R A Behbahani and F M Aghamir, J. Appl. Phys.111 (2012) 043304.
17. J N Feugeas et al., Rad. Eff. Def. Solids 128 (1994) 267.
18. M Zakaullah et al., Phys. Plasmas 6 (1999) 3188.
19. V N Pimenov et al., Nukleonika 51,1 (2006) 71.
20. R S Rawat et al., Mat. Res. Bull. 35 (2000) 477.
21. R S Rawat et al., Surf. Coat. Tech. 138 (2001) 159 .
22. H Kelly et al., Plasma Sources Sci. Technol. 5 (1996) 1.
23. M T Hosseinnejad et al., J. Fusion Energy 30 (2011) 516.
24. M Shafiq et al., Chin. Phys. B 19, 1 (2010) 012801.
25. S J Pestehe, et al., Phys. Plasmas 21 (2014) 033504.
26. M Hassan et al., J. Phys. D: Appl. Phys. 40 (2007) 769.
27. H Kelly et al., IEEE. Trans. Plasma Sci. 26, 1 (1998) 113.
28. G R Etaati, et al., J. Fusion Energy. 30 (2010) 121.
29. M Bhouyan et al., Physics of Plasmas, 18 (2011) 033101.
30. T Yamamoto et al., Japan. J. Appl. Phys. 23 (1984) 242.
31. H Heo and D K Park, Phys. Scr. 65 (2002) 350.
32. S Lee, IEEE Trans. on Plasma Sc. 19 (1991) 912

تحت نظارت وف ایرانی