نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

2 پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM)، تهران

چکیده

ما در این مقاله اثر کازیمیر را برای مدل ریسمان بوزونی جرم ‌دار کشیده شده میان دو غشا در فضای تخت و در حضور یک میدان پس زمینه پاد متقارن بررسی خواهیم کرد. این مدل، تعمیمی است از مسئله ریسمان بی جرم در میدان پس زمینه، که مدلی شناخته شده در چارچوب نظریه ریسمان است. برای یافتن انرژی کازیمیر، هامیلتونی کانونی ریسمان را به صورت یک برهم نهی از مدهای نوسانگر هماهنگ ساده به دست خواهیم آورد. پس از کوانتش، این مدهای نوسانی را می‌توان با نوسانگرهای هماهنگ کوانتومی هم ارز دانست. در نتیجه می‌توان انرژی حالت پایه کوانتومی (خلا) ریسمان را به صورت جمعی از انرژی‌های تراز صفر کوانتومی این نوسانگرهای هماهنگ نمایش داد. بدین سان انرژی خلا به صورت یک جمع نامتناهی به دست خواهد آمد که با منظم سازی آن، انرژی کازیمیر را به صورت تابعی از میدان پس زمینه و پارامتر جرمی ریسمان خواهیم یافت. با تعبیر این انرژی کازیمیر به عنوان جرم حالت پایه ریسمان، جمله تصحیحی وابسته به میدان پس زمینه، برای حالت پایه ریسمان خواهیم یافت و نشان خواهیم داد که برای میدان‌های زمینه بزرگ، حالت پایه ریسمان حاوی ذراتی حقیقی (ناتکیونی) خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quantum vacuum effects for a massive Bosonic string in background B-field

نویسندگان [English]

  • Y Koohsarian 1
  • A Shirzad 2

1

2

چکیده [English]

We study the Casimir effect for a Bosonic string extended between D-branes, and living in a flat space with an antisymmetric background B-field. We find the Casimir energy as a function of the B-field, and the mass-parameter of the string, and accordingly we obtain a B-dependence correction term to the ground-state mass of the string. We show that for sufficiently large B-field, the ground state of the string contains real (i.e. non-Tachyonic) particles

کلیدواژه‌ها [English]

  • Casimir energy
  • Bosonic string
  • background field
  • background dependent corrections to the string mass
1. H B G Casimir, Proc. K. Ned. Akad. Wet 51 (1948) 793.
2. V M Mostepanenko and N N Turnov, “The Casimir effect and its applications,” Oxford University Press, Oxford (1997).
3. M Bordag, G L Klimchitskaya, U Mohideen, and V M Mostepanenko, “Advances in the CasimirEffect,” Oxford Science Publications (2009).
4. I Brevik and H B Nielsen, Phys. Rev. D 41 (1990)1185; 51 (1995) 1869.
5. M Fabinger and P Horava, Nucl. Phys. B 580 (2000) 243.
6. H Gies, K Langfeld, and L Moyaerts, JHEP 18 (2003) 306.
7. X Li, X Shi, and J Zhang, Phys. Rev. D 44 (1991)560.
8. I Brevik and E Elizalde, Phys. Rev. D 49 (1994) 5319.
9. M H Berntsen, I Brevik, and S D Odintsov, Ann. Phys. 257 (1997) 84.
10. L Hadasz, G Lambiase, and V V Nesterenko, Phys. Rev. D 62 (2000) 025011.
11. E D'Hoker and P Sikivie, Phys. Rev. Lett. 71 (1993) 1136.
12. E D'Hoker, P Sikivie, and Y Kanev, Phys. Lett. B 347 (1995) 56.
13. C S Cho and P M Ho, Nucl. Phys. B 636 (2002) 141.
14. N Seiberg and E Witten, JHEP 9 (1999) 32.
15. C S Cho and P M Ho, Nucl. Phys. B 550 (1999) 151.
16. F Ardalan, H Arfaei, M M Sheikh-Jabbari, JHEP 16 (1999) 9902.
17. R Gopakumar, S Minwalla, and A Strominger, JHEP 18 (2001) 104.
18. A Sen, JHEP 48 (2002) 204.
19. D Kutasov, M Marino, and G Moore, JHEP 10 (2000) 45.
20. L Rastelli, A Sen, and B Zwiebach, Adv. Theor. Math. Phys. 5 (2002) 353.
21. A Shirzad, A Bakhshi, and Y Koohsarian, Mod. Phy. Lett. A 27 (2012) 1250073.
22. M Bordag, U Mohideen, and V M Mostepanenko, Phys. Rep. 353 (2001) 1205.

تحت نظارت وف ایرانی