نویسندگان

1. دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان

چکیده

اندازه‌گیری قطبش باریکه‌ها در آزمایش‌های پراکندگی، با دقت بالا و هزینه حتی الامکان پایین ضروری است. در این راستا قطبش باریکه دوترون در خط پرتو کم انرژی با روشی آسان و کم هزینه و در زمانی کوتاه به وسیله قطبش‌سنج جابه‌جایی لمب‌ (LSP < /span>) و قطبش در خط پرتو با انرژی بالا توسط BINA ‌اندازه‌گیری شده است. در انرژی پایین، باریکه ای از دوترون های قطبیده بعد از خروج از منبع یون قطبیده، POLIS ،کند شده و روی سیستم آشکارسازی LSP < /span> متمرکز می‌شوند، سه تشدید در محدوده mT 52 تا mT 63 توزیع حالت‌های اسپینی مختلف باریکه قطبیده دوترون را نشان می‌دهد. در خط پرتو انرژی بالا اندازه‌گیری با به کارگیری آشکارساز BINA در واکنش H(d,dp < /span>) انجام شده است و نسبت عدم تقارن σ/σ0  به عنوان تابعی از زاویه سمتی  φبه دست آمده و با داشتن مقادیر قدرت آنالیز این نسبت برای استنتاج قطبش استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که قطبش باریکه دوترونی که تا انرژی MeV  130شتاب گرفته است قبل و بعد از شتاب تقریبا یکسان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measurement of deuteron beam polarization before and after acceleration

نویسندگان [English]

  • A Ramazani Moghaddam Arani
  • M Hoseini

چکیده [English]

Beam polarization measurement in scattering experiments with a high accuracy and the lowest possible cost is an important issue. In this regard, deuteron beam polarization was measured in the low-energy beam line easily with a relatively low cost procedure and in a very short time by Lamb Shift Polarimeter (LSP). Also, the beam polarization has been measured in high-energy beam line with BINA. In low-energy line, a polarized beam of deuterons delivered by POLIS was decelerated and focused on LSP detection system. Three resonances between 52mT and 63mT show the distribution of different spin states of polarized deuteron beam. In high-energy beam line, polarization can be measured employing BINA via the H(d,d)p reaction. The asymmetry ratio, was obtained as a function of azimuthal angle, φ, for several polar scattering angles. Knowing values of the analyzing powers, the ratio has been used to extract the polarization results. The obtained results show that polarization of deuteron beam that is accelerated up to the energy of 130 MeV is almost the same before and after acceleration

کلیدواژه‌ها [English]

  • nuclear spin
  • polarization
  • Lamb-shift polarimeter
  • cross-section
  • analyzing power
  • elastic scattering
1. J Fujita and H Miyazawa, Prog. Theor. Phys. 17, (1957) 360.
2. A Ramazani Moghaddam Arani, et al., phys Rev. C 78, (2008) 014006.
3. H R Kremers, J P M Beijers and N Kalantar-Nayestanaki, Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A 516 (2004) 209
4. K Sekiguchi, et al., Phys. Rev. Lett. 95, (2005) 162301.
5. H Shimizu, K Imai, N Tamura, K Nisimura, K Hatanaka, T Saito, Y Koike, and Y Taniguchi, Nucl. Phys. A 382, (1982) 242
6. H Mardanpour, et al., Eur. Phys. J. A 31, (2007) 383.
7. M P Westig et al., Physikalisches Institut, Universit at zu K¨oln, 50937 K¨oln, Germany (2011).
8. G O Ohlsen and J L McKibben, “Los, Alamos Scienti_c Laboratory Report”, LA-3725 (1967).
9. A Ramazani-Moghaddam-Arani, PhD thesis, University of Groningen (2009).
10. H P Gen.Schieck; Nuclear Physics With Polarized Particles Lecture Notes in physics 842 ,Sec8, Germany (2012).

تحت نظارت وف ایرانی