نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

چکیده

در این تحقیق، نانوذرات هگزافریت سرب (PbFe12O19) با استفاده از روش سل- ژل تهیه شد. تأثیر pH بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات PbFe12O19 مورد مطالعه قرار گرفت. در این مقاله تأثیر تغییرات pH محلول بر اندازه و شکل نانوذرات، خواص ساختاری و خواص مغناطیسی نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین نمونه‌هایی با pH‌های مختلف 8 و 7، 6، 5، 3، 8/1pH =  تهیه شدند. سپس ژل خشک هر شش نمونه در دما و زمان بهینه به ترتیب oC 800 و 3 ساعت حرارت‌دهی شدند. برای مطالعه خواص ساختاری، ریخت‌شناسی و مغناطیسی نمونه‌های تهیه شده در pHهای مختلف، به ترتیب از الگوی پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، دستگاه مغناطوسنج نمونه ارتعاشی (VSM) و دستگاه LCR متر استفاده گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of pH on the structural and magnetic properties of PbFe12O19 nanoparticles prepared by sol-gel method

نویسندگان [English]

  • S E Mousavi Ghahfarokhi
  • Z Araghi Rostami
  • I Kazeminezhad

چکیده [English]

In this research, lead hexaferrites nanoparticles (PbFe12O19) were prepared by sol-gel method. The effect of pH on the structural and magnetic properties of PbFe12O19 was studied. The attempt in this paper was to depict the effect of change in sol-gel pH on the size and morphology of the samples as well as their structural and magnetic properties. Therefore, samples with pH = 1.8, 3, 5, 6, 7, and 8 were prepared. Then, the dry gels of the samples were heated in the optimum annealing temperature and time of 800 oC and 3 h, respectively. In order to study the structural, morphological and magnetic properties of the samples prepared in various pHs X-ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), Vibration Sample Magnetometer (VSM), and LCR meter were applied, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • pH
  • nanoparticles
  • lead hexaferitte
  • XRD
  • VSM
  • SEM
1. R C Pullar, Journal Progress in Materials Science 57 (2012) 1191.
2. H Kojima, Journal of ferromagnetic materials 3 (1982) 305.
3. A Davoodi and B Hashemi, Journal of Alloys and Compounds 509 (2011) 5893.
4. S Chaudhury, S K Rakshit, S C Parida, Z Singh, K D Singh Mudher and V Venugopal, Journal of Alloys and Compounds 455 (2008) 25.
5. N Yang, H Yang, J Jia and X Pang, Journal of Alloys and Compounds 438 (2007) 263.
6. S Diaz-Castanon, F Lecabue, B E Watts, R Yapp, A Asenjo and M Vazquez, Journal of Materials Letters 47 (2001) 356.
7. S A Palomares-Sanchez, S Diaz-Castanon, S Ponce-Castaneda, M Mirabal-Garcia, F Leccabue and B E Watts, Journal of Materials Letters 59 (2005) 591-594.
8. T Kikuchi, T Nakamura, T Yamasaki, M Nakanishi, T Fujii, J Takada and Y Ikeda, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 322 (2010) 2381
10. M M Hessien, M M Rashad, K El-Barawy, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 320 (2008) 336.
11. M Jean, V Nachbaur, J Bran, J L Breton, Journal of Alloys and Compounds 496 (2010) 306.
12. P E Kazin, L A Trusov, D D Zaitsev, and Y D Tret’yakov, Inorganic Chemistry 54 (2009) 2081.
13. I Perelshtein, N Perkas, Sh Magdassi, T Zioni, M Royz, Z Maor, and A Gedanken, Nanopart Res 10 (2008) 191.
14. M Zargar Shoushtari, F Ranjbar, and S E Mousavi Ghahfarokhi, Iranian Journal of Physics Research 14, 4, (2015) 305.
16. M Anis-ur-Rehman, and G Asghar, Alloys and Compounds 509 (2011) 435.
17. M Zargar Shoushtari, and S E Mousavi Ghahfarokhi, J. Supercond Nov Magn in perss DOI 10.1007/10948-014-2887-3. (20014) .
18. M J Iqbal, M N Ashiq, and I H Gul, Magnetism and Magnetic Materials 322 (2010) 1720.
19. T Kikuchi, T Nakamura, T Yamasaki, M Nakanishi, T Fujii, J Takada and Y Ikeda, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 322 (2010) 2381

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی