نویسندگان

1. گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد 2. مرکز پژوهشی نانوفناوری، دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این مقاله وابستگی خواص اپتیکی نانولوله‌های چند دیواره‌ای1 (MWNT) به غلظت ماده بررسی شده است .MWNT، در پلی‌پیرول به روش پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی مونومرها در حضور مقادیر متفاوت MWNT با استفاده از سدیم دو دسیل بنزن سولفونات2 (SDBS) به عنوان سورفکتانت در دمای اتاق ساخته شده‌اند. ضریب شکست و ضریب جذب غیرخطی نمونه‌ها با به کارگیری لیزر پیوسته توان پایین با طول موج 532 نانومتر، با استفاده از روش روبش تک محوری (z-scan)، اندازه‌گیری شده است. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش غلظت نانولوله‌های کربنی، ضرایب شکست و جذب غیرخطی نیز افزایش می‌یابند. خواص اپتیکی نانولوله‌های کربنی، بیانگر آن هستند که می‌توانند کاندیدای خوبی برای ابزارهای اپتیکی باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nonlinear optical properties measurement of polypyrrole -carbon nanotubes prepared by an electrochemical polymerization method

نویسندگان [English]

  • Shahriari
  • Ghasemi Varnamkhasti

چکیده [English]

In this work, the optical properties dependence of Multi-Walled Carbon Nanotubes (MWNT) on concentration was discussed. MWNT samples were prepared in polypyrrole by an electrochemical polymerization of monomers, in the presence of different concentrations of MWNTs, using Sodium Dodecyl-Benzen-Sulfonate (SDBS) as surfactant at room temperature. The nonlinear refractive and nonlinear absorbtion indices were measured using a low power CW laser beam operated at 532 nm using z-scan method. The results show that nonlinear refractive and nonlinear absorbtion indices tend to be increased with increasing the concentration of carbon nanotubes. Optical properties of  carbone nanotubes indicate that they are good candidates for nonlinear optical devices

کلیدواژه‌ها [English]

  • carbon nanotubes
  • nonlinear refractive index
  • nonlinear absorption index
  • z-scan method
1. A G MacDiarmid, Chem. Int. Ed., 40 (2001) 2581.
2. T A Skotheim, Handbook of Conducting Polymers; Marcel Dekker: New York, NY, USA, (1986).
3. N Alizadeh, H Khodaei-Tazekendi, Sens. Actuator B. Chem., 75 (2001) 5.
4. C W Lin, B J Hwang C R Lee, Mater. Chem. Phys., 55 (1998) 139.
5. S Pruneanu, R Resel, G Leising, M Brie, Mater. Chem. Phys. 48 (1997) 240.
6. B Tieke, W Gabriel, Polymer, 31(1990) 20
7. A Zakery, B Hosseiny, and S E Pourmand, Iranian Journal of Physics Research 5, 1, (2005) 1.
8. M Raeisi and E Shahriari, Iranian Journal of Physics Research 14, 4, (2015) 261.
F Naseri and H Shahmirzaee, Iranian Journal of Physics Research 13, 4, (2014) 355.
10. G Yang, D W GuanWang, W Wu, and Z Chen, Opt. Mater, 25 (2004) 439.
11. T He, Z Cai, P Li, Y Cheng and Y. Mo, J. Mod. Opt. 55 (2008) 975.
12. D N Christodoulides, I C Khoo, G J Salamo, G I Stegeman and E W V Stryland, Adv. Opt. Photonic. 2 (2010) 60.
13. M Sheik-Bahae, A A Said and Van E W Stryland, Opt. Lett, 14 (1989) 95.
14. M Sheik-Bahae, A A Said, T H Wei, D J Hagan and E W Van Stryland, IEEE J. Quantum Electron, 26 (1990) 760.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی