نویسنده

دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده

در این مقاله خواص اپتیکی چاه پتانسیل کوانتمی دو گانه با پارامترهای مشخص با هدف کار در ناحیه تراهرتز بررسی شده است. معادله شرودینگر حل و با استفاده از توابع موج بدست آمده و کمک گرفتن از روش اختلالی ماتریس چگالی ضریب جذب و ضریب شکست تا مرتبه اول محاسبه و بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که به ازای انتخاب مناسب پارامترها، بیشینه جذب می‌تواند در ناحیه تراهرتز قرار گیرید که و جهت استفاده در تراشه‌های تراهرتز مناسب است. علاوه بر این تاثیر اختلال‌های کوچک در پتانسیل بر ضریب جذب و فرکانس کاری و در نتیجه پایداری سیستم مطالعه شده است. نتایج این محاسبات نشان می‌دهد که برای افت خیزهای کوچک پتانسیل بیشینه جذب در ناحیه تراهرتز می‌ماند اما با زیاد شدن اختلال، این بیشینه به تدریج افزایش می‌یابد و به ناحیه فرو سرخ نزدیک می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The investigation of Tera Hertz absorption using double folded quantum well and its stability

چکیده [English]

In this paper, the optical properties of the quantum double folded potential well in the terahertz frequency region are investigated. The Schrödinger equation is solved and using the obtained wave functions, the standard density matrix and the iterative method the refractive index and the absorption coefficient in the first order is calculated and investigated. The results show that for the proper choice of the parameters, the maximum absorption could lie in the terahertz range that is appropriate for use in terahertz devices. Furthermore, the effects of small potential disturbances on frequency absorption coefficient and thus the stability of the system are studied. The results of these calculations show that for small fluctuations the maximum absorption remains in the terahertz range, but by increasing the disorder, this maximum gradually increased and move toward infrared frequencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantum well
  • Terahertz
  • Optical properties
[1] E. Fortunato, P. Barquinha, and R. Martins, Advanced materials 24, no. 22 (2012): 2945-2986.
[2] B. K. Hughes, J. M. Luther, and M. C. Beard, ACS nano 6, no. 6 (2012): 4573-4579.
[3] D. Mocatta, G. Cohen, J. Schattner, O. Millo, E. Rabani, and U. Banin, Science 332, no. 6025 (2011): 77-81.
[4] G. Liu, K. Guo, and C. Wang, Physica B: Condensed Matter 407, no. 12 (2012): 2334-2339.
[5] M. J. Karimi, A. Keshavarz, and A. Poostforush, Superlattices and Microstructures 49, no. 4 (2011): 441-452.
[6] M. A. Herman, and H. Sitter. Molecular beam epitaxy: fundamentals and current status 7. Springer Science & Business Media, 2012.
[7] C. E. Morosanu, Thin films by chemical vapour deposition Elsevier, 2013.
[8] B. Çakır, Y. Yakar, and A. Özmen, Physica B: Condensed Matter 458 (2015): 138-143.
[9] A. Keshavarz, and M. J. Karimi, Physics Letters A 374, no. 26 (2010): 2675-2680.
[10] V. Prasad, and P. Silotia, Physics Letters A 375, no. 44 (2011): 3910-3915.
[11] B. Vaseghi, G. Rezaei, and T. Sajadi, Physica B: Condensed Matter 456 (2015): 171-175.
[12] R. Ulbricht, E. Hendry, J. Shan, T. F. Heinz, and M. Bonn, Reviews of Modern Physics 83, no. 2 (2011): 543.
[13] S. Li, R. Matsubara, T. Matsusue, M. Sakai, K. Kudo, and M. Nakamura, Organic Electronics 14, no. 4 (2013): 1157-1162.
[14] J. B. Baxter, and G. W. Guglietta, Analytical chemistry 83, no. 12 (2011): 4342-4368.
[15] J. L. Hughes, and T. Jeon. Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves 33.9 (2012): 871-925.
[16] S. Law, L. Yu, A. Rosenberg, and D. Wasserman, Nano letters 13, no. 9 (2013): 4569-4574.
[17] S. L. Chuang, and D. Ahn, Journal of applied physics 65, no. 7 (1989): 2822-2826.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی