نویسندگان

دانشگاه اراک

چکیده

در این مقاله، دیودهای نورگسیل آلی با دو ساختار ITO/PEDOT:PSS/PVK/Alq3/PBD/Al و ITO/PEDOT:PSS/PVK:Alq3:PBD/Al در غلظتهای مختلف ساخته شدند. تاثیر غلظت کمپلکس آلومینیوم به عنوان لایه نورگسیل،  بر روی مشخصه های دیودهای ساخته شده مورد بررسی قرار گرفت. لایه ها با درصدهای وزنی یکسان PVK,PBD و درصد وزنی متفاوت کمپلکس آلومینیوم  به روش لایه نشانی چرخشی بر روی لایه PEDOT:PSS لایه نشانی شدند. سپس منحنی مشخصه جریان – ولتاژ و نورتابی (الکترولومینسانس) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز ها نشان داد که در هردو ساختار با افزایش غلظت کمپلکس آلومینیوم میزان شدت جریان و نورتابی افزایش و هم چنین ولتاژ کاری کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis Alq3and effect of concentration iton optical and electrical performance of Organic Light Emitting Diodes withtwo single-layer mixture and multilayer structures

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Jafari
  • ali mohammadi

چکیده [English]

In this article, organic light emitting diode with the two structures of ITO / PEDOT: PSS /PVK/Alq3/PBD/Al and ITO/PEDOT: PSS/PVK: Alq3: PBD/Alwith different concentrations were fabricated. The effects of concentration of Alq3 complex on the characteristics of diodes, which were made, were studied. Layers with the same weight percentages PVK, PBD and different wt. %Alq3 by spin coating on PEDOT: PSS layer was deposited. Current - voltage characteristic curve - and luminescence (El) were studied. Experimental results showed that by increasing the concentration of the Alq3complexin both structure, luminescence increased and the operating voltage is reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organic light emitting diode
  • synthesies
  • Alq3
  • Spin coating

تحت نظارت وف ایرانی