نویسنده

دانشگاه قم

چکیده

یک حلقه می‌تواند در جهت های مختلف نوسان کند. یک نوع مرسوم از نوسان حلقه، نوسان عرضی نامیده می‌شود که عوامل مختلفی مثل شراره ها و نواحی فعال مجاور حلقه، آنرا بوجود می‌آورند. نوسانات عرضی ممکن است در اثر مکانیزم اتلافی یا در اثر پدیده ویک ناشی از یک اختلال عبوری از حلقه میرا شوند. هدف از نگارش این مقاله برآورد زمان میرایی و کیفیت میرایی نوسانات عرضی (کینک) و نحوه وابستگی آنها به فرکانس در حلقه های واقع در ناحیه فعال یا کنار شراره ها با استفاده از داده های تلسکوپ ای آی ای روی  اس  دی  او  است. داده های مشاهداتی شامل 130 تصویر متوالی در هفدهم اکتبر 2014 از یک حلقه با فاصله زمانی 24 ثانیه در طول موج های 171 آنگستروم است. به منظور استخراج نوسانات عرضی  کینک در امتداد حلقه و برآورد کمیت های فیزیکی، سریهای زمانی داده ها با استفاده از تبدیل فوریه، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در این تجزیه و تحلیل نوسانات عرضی با میرایی سریع پیدا شدند که دوره تناوبی در محدوده 5/9-2   دقیقه داشتند. هچنین مقدار زمان میرایی و کیفیت میرایی (نسبت زمان میرایی به دوره تناوب متناظر) شدت های فیلتر شده در فرکانس های غالب به ترتیب در محدوده 14-2   دقیقه و 83/1-72/1   بدست آمدند. نتایج مشاهداتی حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد زمان میرایی و با افزایش دوره تناوب نوسانات افزایش می‌یابد و تابع حساسی نسبت به پریود های نوسانی است، اما کمیت کیفیت میرایی به پریود نوسانات حساس نیست. مقادیر زمان میرایی و کیفت میرایی بدست آمده با مطالعه های قبلی و پیش بینی مدل های نظری امواج مغناطو هیدرودینامیکی برای وجوه نوسانات سریع کینک تطابق خوبی دارند.یک حلقه می‌تواند در جهت های مختلف نوسان کند. یک نوع مرسوم از نوسان حلقه، نوسان عرضی نامیده می‌شود که عوامل مختلفی مثل شراره ها و نواحی فعال مجاور حلقه، آنرا بوجود می‌آورند. نوسانات عرضی ممکن است در اثر مکانیزم اتلافی یا در اثر پدیده ویک ناشی از یک اختلال عبوری از حلقه میرا شوند. هدف از نگارش این مقاله برآورد زمان میرایی و کیفیت میرایی نوسانات عرضی (کینک) و نحوه وابستگی آنها به فرکانس در حلقه های واقع در ناحیه فعال یا کنار شراره ها با استفاده از داده های تلسکوپ ای آی ای روی  اس  دی  او  است. داده های مشاهداتی شامل 130 تصویر متوالی در هفدهم اکتبر 2014 از یک حلقه با فاصله زمانی 24 ثانیه در طول موج های 171 آنگستروم است. به منظور استخراج نوسانات عرضی  کینک در امتداد حلقه و برآورد کمیت های فیزیکی، سریهای زمانی داده ها با استفاده از تبدیل فوریه، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در این تجزیه و تحلیل نوسانات عرضی با میرایی سریع پیدا شدند که دوره تناوبی در محدوده 5/9-2   دقیقه داشتند. هچنین مقدار زمان میرایی و کیفیت میرایی (نسبت زمان میرایی به دوره تناوب متناظر) شدت های فیلتر شده در فرکانس های غالب به ترتیب در محدوده 14-2   دقیقه و 83/1-72/1   بدست آمدند. نتایج مشاهداتی حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد زمان میرایی و با افزایش دوره تناوب نوسانات افزایش می‌یابد و تابع حساسی نسبت به پریود های نوسانی است، اما کمیت کیفیت میرایی به پریود نوسانات حساس نیست. مقادیر زمان میرایی و کیفت میرایی بدست آمده با مطالعه های قبلی و پیش بینی مدل های نظری امواج مغناطو هیدرودینامیکی برای وجوه نوسانات سریع کینک تطابق خوبی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Damping time of transverse kink oscillations in active region coronal loops observed by AIA/SDO

نویسنده [English]

  • Abbas Abedini

چکیده [English]

A coronal loop can be oscillated in various directions. A basic type of coronal loop oscillation is called transverse oscillation that can be caused by different factors, such as nearby active regions and flares. The damping of transverse oscillation may be produced by the dissipation mechanism or the wake of the traveling disturbance. The aim of this paper is to estimate the damping time of transverse (kink) coronal loop oscillations and the quantitative dependence of these oscillations on their frequencies in the solar corona loops that are situated near an active region with the Atmospheric Imaging Assembly (AIA) onboard Solar Dynamic Observatory (SDO). The observed data on 2014-Oct-17, consisting of 130 images with an interval of 24 seconds in the 171 A0 pass band is analyzed for evidence of transvers kink oscillations along the coronal loops and for estimate of physical parameters by fast Fourier transform (FFT) of data times series. In this analyzed signatures of transvers oscillations that are damped rapidly were found, with oscillation periods in the range of P=2-9.5 minutes. Also, damping times and damping qualities of filtered intensities centered on the dominant frequencies are measured in the range of minutes and , respectively. The observational results of this study indicate that the damping times increase with increasing the oscillation periods, and are highly sensitive function of oscillation period, but damping qualities are not very sensitive to the oscillations period. The order of magnitude of the damping times and damping qualities that obtained from this analysis are in good agreement with previous findings by authors and the theoretical prediction for damping of fast kink mode oscillations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sun
  • corona- Sun
  • transvers oscillations of coronal loops
  • damping time
  • Frequency-dependent damping time
1. B J Thompson, S P Plunkett, J B Gurman, J S Newmark, O C St. Cyr, and D J Michels, Geophys. Res. Lett., 25 (1998) 2465.
2. L Ofman, M Romoli, G Poletto, G Noci, and J K Kohl, Astrophysical Journal, 491 (1997) L111.
3. C E DeForest, and J B Gurman, Astrophysical Journal, 501 (1998), L217.
4. D Berghmans and F Clette, Solar Phys, 186 (1999), 207.
5. I De Moortel, A W Hood, J Ireland, and R W Walsh, Solar Phys, 209 (2002b), 89.
6. M J Aschwanden, L Fletcher, C Schrijver, and D Alexander, Astrophysical Journal, 520 (1999) 880.
7. V M Nakariakov, L Ofman, E DeLuca, B Roberts, and J M Davila, Science, 285 (1999) 862.
8. T J Wang, S K Solanki, W Curdt, D E Innes, and I E Dammasch, Astrophysical Journal, 574 (2002) L101.
9. B Kliem, I E Dammasch, W Curdt, and K Wilhelm, Astrophysical Journal, 568 (2002) L61.
10. B Roberts, P M Edwin, and A O Benz, Astrophysical Journal, 279 (1984) 857.
11. V F Melnikov, K Shibasaki, and V E Reznikova, Astrophysical Journal, 580 (2002) L185.
12. M J Aschwanden, V M Nakariakov, and V F Melnikov, Astrophysical Journal, 600 (2004) 458.
13. R J Morton, R Erdelyi, D B Jess, and M Mathioudakis, Astrophysical Journal, 728 (2011) L18.
14. D R Williams, et al. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 326 (2001) 428.
15. E Verwichte, V M Nakariakov, L Ofman, and E E DeLuca, Solar Phys, 223 (2004) 77.
16. M J Aschwanden, Solar Phys. 262 (2010) 399.
18. L Ofman, V M Nakariakov, and C E Deforest, Astrophysical Journal, 514 (1999) 441.
19. L Di G Sigalotti, C A Mendoza-Briceño, and M Luna-Cardozo Solar Phys, 246 (2007) 187.
20. R Erdélyi, M Luna-Cardozo, C A Mendoza-Briceño Solar Phys, 252 (2008) 305.
21. M S Marsh, R W Walsh, and S Plunkett, Astrophysical Journal, 697 (2009) 1674.
22. T J Wang, Space Sci Rev 158 (2011) 397.
23. A Abedini, and H Safari, New Astronomy 16 (2011) 317–322.
24. D Yuan, and V M Nakariakov, Astron. Astrophys 543 (2012), A9.
25. A Abedini, H Safari, and S Nasiri, Solar Phys. 280 (2012) 137A.
26. S Krishna Prasad, D Banerjee, and T Van Doorsselaere, Astrophysical Journal, 789 (2014) 118.
Astrophysics and Space Science, 361 (2016) 133.
27. A Abedini, strophysics and Space Science, 361 (2016) 133.
29. M Goossens, J Andries, and M J Aschwanden Astron. Astrophys, 394 (2002), L39.
30. H Safari, S Nasiri, K Karami, and Y Sobouti, Astron. Astrophys. 448 (2006) 375.
31. H Safari, S Nasiri, and Y Sobouti, Astron. Astrophys. 1116 (2007) 470, 1111.
32. K Karami, and A Asvar, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 381 (2007) 97.
33. J Andries, T Van Doorsselaere, B Roberts, G Verth, E, Verwichte, and R Erdélyi, Space Sci Rev 149 (2009) 3.
34. K Karami, and K Bahari, Astrophysical Journal, 757 (2010) 186.
35. N Fathalian, and H Safari, Astrophysical Journal, 724. 416 (2010) 411.
36. M J Aschwanden, and J Schrijver, Astrophysical Journal, 736 (2011) 102.
37. H Ebadi, T V Zaqarashvili, and I Zhelyazkov, Astrophysics and Space Science, 33 (2011) 337.
38. H Ebadi, M Hosseinpour, and Z Fazel, Astrophysics and Space Science, 245 (2013) 225.
40. Z Ebrahimi, K, Karami, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 462 (2016) 1002E.
41. M Barin, K, Karami, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 394 (2009) 521K.
42. I C Rae, and B Roberts, Astrophysical Journal, 256 (1982) 761.
43. J Terradas, R Oliver, and J L Ballester, Astrophysical Journal, 618 (2005) L149.
44. O koutchmy, and S koutchmy, "Optimum Filter and Frame Integration-Application to Granulation Pictures", in Proceeding of 10 th NSO/SPO workshop "High Spatial Resolution Solar Obs." (1989) 271, O.von der Luhe Ed.

تحت نظارت وف ایرانی