نویسندگان

دانشگاه تفرش

چکیده

در این مقاله مسأله یک ذره کوانتومی در چاه پتانسیل بی نهایت یک بعدی با دیواره متحرک را بررسی می کنیم. بر پایه رهیافت هامیلتونی مؤثر و با استفاده از مفاهیم تبدیلات پیمانه ای نشان می دهیم که اثر دیواره متحرک به صورت یک فاکتور فاز اضافی در تابع موج ظاهر می شود که به سرعت حرکت دیواره بستگی دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Particle in a quantum well with a moving wall

نویسندگان [English]

  • Reza Torabi
  • Zahra Rezaei

چکیده [English]

We study the problem of a quantum particle in an infinite one dimensional potential well with a moving wall. Based on the effective Hamiltonian approach and using the gauge transformation concepts, we show that the effect of the moving wall appears as an extra phase factor in the wave function which depends on the velocity of the wall. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time dependent boundary conditions
  • Infinite quantum well
  • Gauge transformation
  • Dirac phase
[1] S. W. Doescher and M. H. Rice, Am. J. Phys. 37 (1969) 1246.
[2] D. N. Pinder, Am. J. Phys. 58 (1990) 54.
[3] S. T. Dembinski, A. J. Makowski, and P. Peplowski, J. Phys. A: Math. Gen. 28 (1995) 1449.
[4] M. G. E. da Luz and B. K. Cheng, J. Phys. A: Math. Gen. 25 (1992) 2033.
[5] P. Seba, Phys. Rev. A 41 (1990) 2306.
[6] C. Scheiniger and M. Kleber. Physica D 50 (1991) 391.
[7] A. J. Makowski and S. T. Dembinski, Phys. Lett. A 154 (1991) 217.
[8] A. J. Makowski and P. Peplowski, Phys. Lett. A 163 (1992) 142.
[9] A. J. Makowski, J. Phys. A: Math. Gen. 25 (1992) 3419.
[10] P. Pereshogin and P. Pronin, Phys. Lett. A 156 (1991) 12.
[11] A. Munier, J. R. Burgan, M. Feix, and E. Fijalkow, J. Math. Phys. 22 (1981) 1219.
[12] M. V. Berry and G. Klein, J. Phys. A: Math. Gen. 17 (1984) 1805.
[13] D. M. Greenberger, Physica B 151 (1988) 374.
[14] A. Devoto and B. Pomorisac, J. Phys. A: Math. Gen. 25 (1992) 241.
[15] A. Mostafazadeh, J. Phys. A 32 (1999) 8325.
[16] V. V. Dodonov, A. B. Klimov, and D. E. Nikonov, J. Math. Phys. 34 (1993) 3391.
[17] A. Shapere and F. Wilczek, Geometric Phases in Physics, World Scientific (1989).
[18] M. Mehrafarin and R. Torabi, Phys. Lett. A 373 (2009) 2114.
[19] R. Torabi and M. Mehrafarin, JETP Lett. 95 (2012) 277.
[20] P. J. Leek, J. M. Fink, A. Blais, R. Bianchetti, M. Göppl, J. M. Gambetta, D. I. Schuster, L. Frunzio, R. J. Schoelkopf, and A. Wallraff, Science 318 (2007) 1889.
[21] A. A. Abdumalikov, J. M. Fink, K. Juliusson, M. Pechal, S. Berger, A. Wallraff, and S. Filipp, Nature 496 (2013) 482.
[22] P. A. M. Dirac, Proc. Roy. Soc. A 133 (1931) 60.
[23] K. Yu. Bliokh and Yu. P. Bliokh, Ann. Phys. 319 (2005) 13.
[24] R. Torabi and Z. Rezaei, Phys. Lett. A 337 (2013) 1668.
[25] R. Torabi, Physica B 407 (2012) 2109.
[26] A. Messiah. “Quantum mechanics”, Vol. 2, North-Holland, Amsterdam (1966).

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی