نویسندگان

1 پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، چشمه نور ایران، تهران

2 دانشکده فیزیک دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران

چکیده

حلقه‌های انبارش به طور گسترده در برخورد دهنده‌های ذرات، حلقه‌های میرا کننده و چشمه‌های نور مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حال حاضر برای افزایش هر چه بیشتر درخشندگی در چشمه‌های نور و برخورد دهنده‌ها، گسیلندگی باریکه‌های شتاب داده شده در داخل حلقه‌های انبارش به طور روز افزون در حال کاهش است. در این مقاله طراحی از شبکه‌های الکترومغناطیس‌ها برای حلقه انبارش چشمه نور ایران مورد مطالعه قرار گرفته که در آن گسیلندگی شبکه حلقه انبارشnm - rad م0/27میباشد. این طراحی برای انرژی متوسط 3 گیگا الکترون ولت و محیط حلقه انبارش 528 متر انجام شده است. بر اساس این طراحی تعداد فضاهای خالی برای نصب ادوات الحاقی 20 و طول هر فضای خالی برابر 7 متر می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an ultra-low emittance electromagnetic lattices for Iranian Light Source Facility storage ring

نویسندگان [English]

  • I Ahmadi 1
  • S M Jazayeri 2
  • J Rahighi 1
  • M Mollabashi 2
  • F Saeidi 1

چکیده [English]

Storage rings are extensively used for particle colliders, damping rings and light sources. To further increase the luminosity at the colliders or brightness of a synchrotron light sources, the emittance of accelerator beam is being continually pushed downward in storage rings. In this paper, we investigate the lattice design for the storage ring of Iranian Light Source Facility (ILSF) with an ultra-low emittance of 0.27 nm-rad, intermediate energy of 3 GeV and storage ring circumference of 528 m. In this design, the base line for installing adjuncts is based on 20 straight sections with the length of 7 m.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • storage ring
  • emittance
  • electromagnetic lattice
1. K Balewski, et al., PETRA III: a low emittance synchrotron radiation source, Technical Design Report, DESY 2004-035, (2004).
2. J Ablett, et al., NSLS-II, Conceptual Design Report, (2006).
3. M Eriksson, et al., Using multi-bend achromats in synchrotron radiation, in: Proceedings of the European Particle Accelerator Conference 2008, vol. 2007, Genova, (2008).
4. M Bei, et al., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, (2010) 518.
5. D Einfeld, D Hussmann, and M Plesko, Report ME-92–02, Bonn University, Bonn, August 1992. Germany, (1992).
6. D Einfeld, et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B, 89, (1994) 74.
7. R Hettel, Journal of synchrotron radiation, (2014) 843.
8. Lin Liu, et al, The Sirius project, Journal of synchrotron radiation, (2014).
9. C Steier, J Byrd, R Falcone, S Kevan, D Robin, C Sun, H Tarawneh, and W Wan, Proceedings of IPAC’2013,Shanghai, People’s Republic of China, (2013).
10. J Bengtsson, (SLSNote9/97), The Sextupole Scheme for The Swiss Light Source (SLS): An Analytical Approach, (1997).
11. S C Leeman, et al., Physical Review Special Topics:Accelerators and Beams 12 (2009) 120701.
12. J Bengtsson et al., Proceedings of the European Particle Accelerator Conference, Scotland, Edin- burg, (2006).
13. H Owen et al., Proceedings of the EPAC 2002, France, Paris, (2002).
14. G Guignard, (CERN 78-11), A General Treatment of Resonances in Accelerators, (1978).
15. Laurent S. Nadolski, Methods and tools to simulate, Optimize and analyze non- linear Dynamics in low Emittance Storage Rings, in: ICFA Beam Dynamics Newsletter, 57, (2012).
16. BNL (Conceptual Design Report), National Synchrotron Light Source-II, BNL, USA, (2006).
17. Y R E Tan, Proceedings of the PAC 2005, Knoxville, Tennessee, USA, (2005).
18. A Streun, OPA Version 3.39, PSI, Switzerland, (2012).
19. A Terebilo, “Accelerator Modeling with MATLAB Accelerator Toolbox”, PAC’01, (2002) 3202

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی