نویسندگان

1 . طرح چشمه نور ایران، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران

2 طرح چشمه نور ایران، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران

3 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک

چکیده

طرح چشمه نور ایران یک آزمایشگاه بزرگ تابش سنکروترونی با الکترون های با انرژیGeV 3 در خاورمیانه است. حلقه انبارش چشمه نور ایران بر پایه شبکه با 5 دو قطبی کانونی ساز (BA 5) است که گسیلندگیnmrad 48/0 را فراهم می‌کند. حلقه انبارش دارای 100 دو قطبی، 320 چهار قطبی و 320 شش قطبی است. در این مقاله به بررسی برخی از ویژگی‌های طراحی الکترومغناطیس‌های حلقه انبارش پرداخته و جزییات طراحی فیزیکی آنها آورده شده است
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Storage Ring Magnets Design for ILSF

نویسندگان [English]

  • F Saeidi 1
  • M Razazian 2
  • J Dehghani 2
  • I Ahmadi 2
  • J Rahighi 2
  • R Pourimani 3

چکیده [English]

Iranian Light Source Facility (ILSF) is a new 3 GeV synchrotron radiation laboratory in the Middle East. The ILSF storage ring (SR) is based on a Five-Bend Achromat lattice, providing a beam emittance of 0.48 nm rad. The ring is consisting of 100 pure dipole, 320 quadrupole and 320 sextupole magnets. In this paper, we present some design
features of the SR magnets and discuss their detailed physical design

کلیدواژه‌ها [English]

  • storage ring
  • electromagnet
  • magnetic field quality
  • electrical and cooling system
1. H. Ghasem, F. Saeidi, and etc, “Beam dynamics of a new low emittance third generation synchrotron light source facility”, Phys. Rev. ST Accel. Beams 18, (2015) 030710.
2. Poisson/Superfish Group of Codes, Available at the Los Alamos National Laboratory, LA-UR-87- 126 (1987).
3. Femm code, www.Femm.info
4. Radiacode,http:// ftp.esrf.eu/pub/InsertionDevices/
5. Mermaid code, Sim Limited, Novosibirsk department, 630058 Novosibirsk, P. O. Box 160, Russia.
6. ILSF magnet internal report No.ILSFMG-TN-RE17-00-20140501, 2014.
7. J Tanabe, Iron Dominated Electromagnets Design, Fabrication, Assembly and Measurements,January 6, (2005).
8. Th Zickler, Basic design and engineering of normal- counducting, iron- dominated electromagnets, CERN

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی