نویسندگان

طرح چشمه نور ایران، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران

چکیده

مشخصات کلی حلقه افزایش دهنده انرژی (بوستر) چشمه نور ایران شامل زمان رسیدن به مقدار نهایی انرژی ۲۵۰ میلی ثانیه و بسامد تکرار ۲ هرتز و کل موج شبه سینوسی تا این مرحله مبنای محاسبات قرار گرفته است. هر خانواده از مغناطیس‌‌های حلقه افزاینده انرژی شامل مغناطیس‌های دوقطبی، چهار قطبی و شش قطبی به صورت مستقل تغذیه خواهند شد. به منظور حفظ آهنگ عرضی و ابیراهی در دوره شتابدهی باریکه جریان مغناطیس‌های چهارقطبی و شش قطبی باید به صورت بسیار نزدیکی جریان مغناطیس‌های دوقطبی را دنبال نمایند. در حلقه‌های افزاینده انرژی، تغذیه بار با اندوکتانس زیاد، ردیابی جریان توسط مغناطیس‌های چهار قطبی و شش قطبی، کاهش تغییرات جریان و داشتن یک سامانه تنظیم‌کننده دقیق با پهنای باند زیاد، چالش‌های اصلی می‌باشند. به منظور پاسخ‌گویی به الزامات مطرح شده در جهت داشتن یک سامانه تنظیم کننده سریع، داشتن یک کنترل‌گر کاملاً دیجیتالی لازم به نظر می‌رسد. منبع تغذیه ساخته شده نمونه و نتایج تست آن در این مقاله توضیح داده می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Power Supply of the Booster Magnets for the ILSF Synchrotron

نویسندگان [English]

  • O Ahmadi
  • E Yousefi
  • D Shirangi
  • M Jafarzadeh

چکیده [English]

The Iranian Light Source Facility (ILSF) booster main specifications including 250 ms ramp up, 2Hz repetition rate, and quasi-sinusoidal wave shape, up to this point have been the basis for calculations. Each family of magnets including Dipole, Quadrupole and Sextupoles will feed by individual power supply. In order to maintain constant transverse tunes and chromaticity while the beam is accelerated, quadrupole and sextupole magnet currents must closely track the current in the dipole magnets. In booster rings, feeding the high inductance load, tracking of Quadrupole and sextupole magnets, reducing output current fluctuation and having a precise high bandwidth current regulation system are particular challenges. In order to meet the requirements, it is necessary to have a fully digital controller to achieve a fast regulation system. The prototype power supply and its test results are described in this paper

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • magnets
  • synchrotron
  • power supplies
1. C. Yamazaki et al., “Development of a power supply for the bending electromagnets of the heavy-ion facility at gunma university”, in Proc. 7th Meeting Particle Accelerator Soc. Jpn., (2010) 590.
2. Y Kurimoto,"Precise Current Control in Accelerator Magnets with a Digital Feedback System”, IEEE Transactions on Nuclear Science, 61, 1, February (2014).
3. C2000™ Software Frequency Response Analyzer (SFRA) Library and Compensation Designer.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی