نویسندگان

1 گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، اصفهانسازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم وفنون هسته‌ای، مجتمع پژوهشی ایران مرکزی، یزد

2 گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، اصفهان

3 سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم وفنون هسته‌ای، مجتمع پژوهشی ایران مرکزی، یزد

چکیده

یکی از روش‌های مطرح ترکیب توان در سیستم RF شتاب دهنده‌های موج رادیویی استفاده از ساختارهای تشدیدی است. در این ساختار، ساخت ترکیب کننده یا تقسیم کننده توان با استفاده محفظه هم‌محور یا محفظه استوانه‌ای حائز اهمیت می‌باشد. در این تحقیق دو ترکیب کننده در یک باند بسامدی طراحی و ساخته شده و نتایج آن با هم مقایسه شده است. نتایج حاصل از تست‌های عملی ضمن تایید نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان داد که ترکیب کننده توان با استفاده از محفظه هم‌محور نسبت به محفظه استوانه‌ای دارای ابعاد کمتر و همچنین قابلیت تنظیم راحت‌تری است، و برای استفاده در سیستم RF شتاب دهنده‌های موج رادیویی مناسب‌تر می‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design, fabrication and comparison of two power combiners: cylindrical and coaxial cavities

نویسندگان [English]

  • A M Poursaleh 1
  • I Jabbari 2
  • H Khalafi 3

چکیده [English]

Resonant structure is one of the proposed methods in combining power in RF systems of  RF accelerators. In this structure, fabrication of RF power divider or combiner using coaxial and cylindrical cavity is important. In this study, two combiners, in the same frequency band, are designed and fabricated; and their results are compared. The experimental results confirmed the simulation results and showed that compared with cyclical cavity, the power combiner with coaxial cavity is smaller, more easily adjustable, and is more suitable for use in RF systems of RF accelerators

کلیدواژه‌ها [English]

  • RF power combiner
  • coaxial cavity
  • cylindrical cavity
  • RF accelerator
1. S V Kutsaev, M P Kelly and P N Ostroumov, J. Instrum. 7 (2012) 11004.
2. K J Russel, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. MTT-27, no. 5, (1979) 472.
3. R E Collin, Foundations For Microwave Engineering, Second Edition, John Wiley & Sons (2004) 205.
4. D M Pozar, Microwave Engineering, Fourth Edition, John Wiley & Sons (2011) 191.
5. U H Gysel, and S Int. Microwave Symp ,No. 75 (1975) 116.
6. A S Dhavale and K C Mittal, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 604 (2009) 443
7. Y Jinn, C Ruey, and B Wu, IEEE MTT- S Int.Microwave Symp. B 7 (1997).
8. T Wangler, “Principles of RF linear accelerators”, John Wiley & Sons (2002).
9. J Pottier, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 40-41 (1989) 943.
10. CST MICROWAVE STUDIO, Computer Simulation Technology, https://www.cst.com/products/cstmws

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی