نویسندگان

شرکت گسترش کاربرد باریکه الکترون

چکیده

نظر به چالش‌های موجود در بحث ساخت و اندازه‌گیری مشخصات الکترومغناطیسی تیوب شتاب دهنده، در این مقاله ابتدا ملاحظات ساخت کاواک‌ها شامل چهار پارامتر اصلی جنس کاواک، انطباق ابعادی، صافی سطح و هم محوری کاواک‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با در نظر گرفتن ملاحظات مشخصات الکترومغناطیسی، نتایج ساخت کاواک‌ها به همراه روش اندازه‌گیری بسامد تشدید و ضریب کیفیت آن ارائه شده است. در گام بعدی با طراحی ساختارهای نگهدارنده، تست‌های نظیر پیستون اتصال کوتاه جهت اطمینان از بسامد تشدید صورت گرفته است. در گام نهایی نیز بعد از لحیم‌کاری کاواک‌ها تست کشش گوی جهت اندازه‌گیری و تنظیم نهایی شکل میدان صورت گرفته است.


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fabrication and measurement of an X-band linear accelerator tube

نویسندگان [English]

  • H Farhang
  • M Farahmandzad
  • M Bardegar
  • J Goudarzi
  • A Mohammad

چکیده [English]

Considering the challenges in fabrication and electromagnetic characterization of linear accelerator tube, first four major effective parameters in cavity fabrication, including cavity material, dimension agreement, surface roughness and concentricity of cavities have been studied. Then, considering appropriate electromagnetic properties, fabrication results of cavities, techniques for their resonant frequency and quality factor measurement are presented. Then, plunger test is done by designing special fixtures for double checking the resonant frequency of each cavity. Finally, the bead-pull test is accomplished after brazing the cavities together, to check the RF field profile and tuning.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • X-band cavity fabrication
  • bead-pull
  • linear accelerator
1. M Bardegar, H Farhang and A R Mohammad, “Prototype Design of an X‐band,500 keV Linear Accelerator Tube”, Iran Particle Accelerator Conference, (2015).
2. S M Hanna, “Characterization Techniques for X-Band Medical Accelerator Structures”, in EPAC 2000, Vienna, Austria, 2000.
3. D C Barrera, “C-Band LINAC for Race Track Microtron”, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, (2010).
4. S Hanna, “RF Linear Accelerators for Medical and Industrial Applications”, Artech house, (2012).

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی