نویسندگان

1 پژوهشکده ذرات و شتابگرها، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، بزرگراه ارتش، تهران 2. سرن، ژنو، سوئیس

2 1. پژوهشکده ذرات و شتابگرها، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، بزرگراه ارتش، تهران

چکیده

Linac4 ماشین شتاب دهنده خطی تحت ساخت در سرن است که H- را تا MeV 160 شتاب می‌دهد و در آینده نزدیک به عنوان تزریق کننده مجموعه ساختار شتابدهی پروتون در سرن، جانشین Linac2، خواهد شد. Linac4 تشکیل شده است از: چشمه یونی با انرژی  keV45، بخش انتقال دهنده باریکه انرژی پایین، LEBT و شتاب دهنده RFQ با بسامد MHz 2/352 که باریکه را تا انرژی  MHz3 شتاب می‌دهد. سپس انتقال دهنده باریکه با انرژی متوسط، MEBT، قرار دارد که بخش قسمت کننده باریکه را شامل می‌شود و در تونل Linac4 نصب و باریکه آن راه‌ اندازی شده است. LEBT شامل دو سیملوله و جعبه اندازه‌گیری است. MEBT از سه کاواک موج رادیویی و 11چهار قطبی مغناطیسی تشکیل شده است که وظیفه انتقال و تطبیق دادن باریکه خروجی از چشمه یونی، با حفظ ترتیب، بهRFQ  و DTL را اجرا می‌کند. در این مقاله فرایند تطبیق پذیری باریکه H-، خروجی از چشمه یونی  keV45 به RFQ و باریکه   MeV3 بهDTL  ارائه شده است. فاز راه‌ اندازی باریکه در MEBT با اندازه‌گیری گسیلندگی باریکه آماده برای تزریق به DTL با گسیلندگی‌متر از نوع شکاف- شبکه که در ادامه MEBT نصب شده بود، تکمیل شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Matching of the H- beam to the low and medium energy section of the CERN Linac4

نویسندگان [English]

  • M Yarmohammadi Satri 1
  • M Lamehi-Rachti 2

چکیده [English]

Linac4 is the near future 160 MeV H- linear accelerator of the CERN presently under construction. It will replace the present Linac2 as injector of the proton accelerator complex in CERN. The Linac4 is composed of a 45 keV ion source, a Low Energy Beam Transport (LEBT), a 352.2 MHz Radio Frequency Quadrupole (RFQ), which accelerates the beam to 3 MeV, and a Medium Energy Beam Transport (MEBT), housing a beam chopper, has been installed and commissioned in the Linac4 tunnel. The LEBT is composed of two solenoids and a diagnostic box; the MEBT is composed of three Radio Frequency (RF) cavities and 11 quadrupole magnets to match and transfer the beam from the source to the RFQ and DTL, respectively. In this paper, the beam matching process of the 45 keV H- beam to the RFQ and that of accelerated 3 MeV beam to the DTL has been presented. The MEBT beam commissioning was complemented with the emittance measurement of the DTL matched beam taken with a slit-and-grid emittance measurement device located after the MEBT line

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linac4
  • beam matching
  • LEBT
  • MEBT
  • solenoid
  • quadrupole magnets
  • RF cavity
1. A Perrin, J-F Amand, T Mütze, J-B Lallement, and S Lanzone, “CERN TRAVEL v4.07 user manual”, (April 2007).
2. K R Crandall and D P Rusthoi, “TRACE 3-D Documentation”, Third edition, (May 1997).
3. T Mütze and S Lanzone, “Delta user manual”, (April 2007).
4. M Yarmohammad Satri et al., “Beam Matching to the CERN Linac4 Drift Tube Linac during the beam commissioning at 3 MeV”, 22th IPM physics spring conference.
5. A M Lombardi, “Commissioning of the low-energy part of Linac4”, Proceedings of LINAC2014, Geneva, Switzerland, (August-September 2014).

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی