نویسنده

گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

چکیده

آزمایش‌های تابش کانالی الکترون در شتاب دهنده خطی الکترون ELBE در مؤسسه تحقیقاتی روزندورف درسدن آلمان انجام شده است. هدف از انجام این سری از آزمایش‌ها تلاش برای بهینه کردن بهره تابش و پهنای خطوط طیفی به منظور کاربرد تابش کانالی در تهیه پرتو X تک انرژی بوده است. بلورهای الماس با توجه به دمای دبای بالا و رسانندگی گرمایی بالایشان می‌توانند در جریان‌های الکترون نسبتا بالا به کار برده شوند. آزمایش‌های تابش کانالی از صفحه (110) در انرژی‌های الکترون 14،6، 17، 30 و 34 مگا الکترون ولت با استفاده از بلورهای الماس با ضخامت‌های 42،5، 102، 168 و 500 میکرومتر انجام شده‌اند. این نتایج منجر به نصب یک چشمه پرتو X در شتاب دهنده خطی الکترون ELBE شده است. باریکه الکترون با میانگین جریان تا 200 μA اجازه می‌دهد تا نرخ فوتون به

1- s1010 تا 1- s1011 بر 10 % پهنای باند برسد. انرژی فوتون می‌تواند با تغییر انرژی باریکه الکترون تنظیم شود. تک انرژی کردن تابش کانالی و حذف تابش ترمزی زمینه با به کار بردن پراش پرتو X در یک بلور گرافیت بررسی شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of planar channeling radiation on diamond crystals in order to provide a monochromatic X-ray source in ELBE linear electron accelerator

نویسنده [English]

  • B Azadegan

چکیده [English]

The measurements of electron Channeling Radiation (CR) have been performed at ELBE linear electron accelerator of the Forschungszentrum Dresden-Rossendorf. The aim of performing these experiments was to optimize radiation yield and spectral line width of CR in order to apply channeling radiation for preparing a monochromatic X-ray source. Diamond crystals can be used in relatively high electron currents due to their high Debye temperature and the large thermal conductivity. Measurements of (110) planar channeling radiation have been performed at electron energies of 14.6, 17, 30, and 34 MeV, using diamond crystals of 42.5, 102, 168, and 500 μm thick. These data resulted in installing  an X-ray source in ELBE linear electron accelerator. The electron beam with an average current of up to 200 μA allows reaching photon rates between 1010 s-1 and 1011 s-1 per 10% bandwidth. Photon energy can be tuned by changing the electron beam energy. Monochromisation of CR and bremsstrahlung background reduction has been investigated applying X-ray diffraction at a graphite crystal

کلیدواژه‌ها [English]

  • channeling radiation
  • x-ray
  • diamond crystal
1. M A Kumakhov and F F Komarov, Phys. Lett. 57 (1976) 17.
2. J U Andersen, S K Andersen, and W M Augustyniak, Kong. Danske. Vid. Selsk. Mat. Fys. Medd. 10 (1977) 39.
3. P A Doyle and P S Turner, Acta Crystallogr., Sect. A 24 (1968) 390.
4. B Azadegan, L Sh Grigoryan, J Pawelke and W Wagner, Phys. Rev. B 41 (2008) 235101.
5. W Wagner, B Azadegan, M Sobiella, J Steiner, K Zeil, and J Pawelke, Nucl. Ins. and Meth. in Phys. Re. B 266 (2008) 327

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی