نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

آرایه البرز 1 شامل 20 آشکارساز سوسوزن هر یک با مساحت سطح m2 25/0 روی سطحی با مساحت m2 40×40 برای مطالعه بهمن‌های هوایی گسترده در حوالی زانوی طیف پرتوهای کیهانی در دانشگاه صنعتی شریف راه‌اندازی خواهد شد. برای پیدا کردن عملکرد این آرایه، تعداد زیادی بهمن هوایی با کد CORSIKA شبیه‌سازی شده است. در این مقاله، نتایج نظری به دست آمده از چیدمان‌های مختلف برای آرایه و شرط‌های راه‌اندازی مختلف توصیف می‌شود. با استفاده از شبیه‌سازی بهمن‌های هوایی نرخ رخدادهای آشکار شده در روز و تابع‌های احتمال راه‌اندازی، یعنی احتمال این که یک بهمن هوایی آرایه مورد نظر را راه‌اندازی کند را بر حسب فاصله هسته بهمن تا مرکز آرایه ارائه می‌دهیم. انرژی ذره اولیه مولد بهمن هوایی بالای TeV 1 و برای زاویه‌های سرسویی تا °60 است. همچنین تفکیک زاویه‌ای البرز 1 به دست آورده می‌شود. برای بررسی تجربی این آرایه، زیرآرایه البرز 1 شامل پنج آشکارساز سوسوزن با چیدمان پنج ضلعی منتظم، مشابه خوشه مرکزی آرایه البرز 1، از بهمن ماه سال 92 به مدت 14 ماه در طبقه چهارم دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف داده‌گیری کرد. در این مقاله تابع توزیع زاویه سرسویی بهمن‌های هوایی گسترده که توسط این زیرآرایه ثبت شده‌اند نیز ارائه می‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Observation of cosmic rays by Alborz -1 array

نویسنده [English]

  • Mahmud Bahmanabadi

چکیده [English]

The first phase of the Alborz Observatory Array (Alborz-1) consists of 20 plastic scintillation detectors each one with surface area of 0.25  spread over an area of  realized to the study of Extensive Air Showers around the knee at the Sharif University of Technology campus. The first stage of the project including construction and operation of a prototype system has now been completed and the electronics that will be used in the array instrument has been tested under field conditions. In order to achieve a realistic estimate of the array performance, a large number of simulated CORSIKA showers have been used. In the present work, theoretical results obtained in the study of different array layouts and trigger conditions are described. Using Monte Carlo simulations of showers the rate of detected events per day and the trigger probability functions, i.e., the probability for an extensive air shower to trigger a ground based array as a function of the shower core distance to the center of array are presented for energies above 1 TeV and zenith angles up to . Moreover, the angular resolution of the Alborz-1 array is obtained.

For experimental study of the array, Alborz-1 sub-array consists of 5 detectors on a pentagon configuration similar to the central cluster of the Alborz-1 array have been collecting data since 2014 February for 14 month in 4th floor of physics department at Sharif University of Technology. Alborz-I, made of 20 scintillation detectors is set up in a cluster layout to study the cosmic ray spectrum in the energy range of 1012 to 1016 eV. . This paper reveals the zenith angle distribution function of detected air showers by this sub-array.

کلیدواژه‌ها [English]

  • extensive air shower
  • ground based detector array
  • trigger probability
  • angular resolution
1. M Bahmanabadi, M Khakian Ghomi, J Samimi, and D Purmohammad; Experimental Astronomy 15 (2003) 13.
3. Y Pezshkian et al., Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A 773 (2015)117.
5. M Amenomori et al., The Astrophysical Journal 461 (1996) 408.
6. M Bahmanabadi et al., Experimental Astronomy 13 (2002) 39.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی