نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 پژوشگاه دانش های بنیادی

3 دانشگاه مارسلی

چکیده

در یک رویداد همگرایی گرانشی، هنگام عبور چشمه از خط سوزان، نور لکه روی ستاره می‌تواند چندین مرتبه بیشتر نسبت به خود ستاره تقویت شود. این اختلاف تقویت نور زمان مناسبی برای آشکار سازی اندازه میدان مغناطیسی روی ستاره فراهم می‌آورد. در این مقاله به بررسی امکان آشکار سازی میدان مغناطیسی به وسیله اثر زیمان1 در زمان عبور چشمه از خط سوزان خواهیم پرداخت. با استفاده از آنالیز فوریه می‌توان سایر عوامل ایجاد جابه‌جایی در طیف ستاره را شناسایی و جابه‌جایی در اثر زیمان را مجزا کرد. در مرحله بعد با استفاده از فرمول‌بندی ریزهمگرایی گرانشی میزان اختلاف تقویت نور لکه و ستاره را محاسبه کرده و با استفاده از دو استراتژی رصدی و روش مونت کارلو، امکان آشکار سازی میدان مغناطیسی را مطالعه می‌کنیم. دقت طیف‌سنجی و میزان سیگنال به نوفه در هر استراتژی مشخص کننده میدان‌های مغناطیسی قابل مشاهده است.

 


[1] Zeeman

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

On the possibility of magnetic field detection of a source star at caustic crossing

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mehrabi 1
  • Habib Khosroshahi 2
  • Hadi Rahmani 3

چکیده [English]

In a microlensing event, at caustic crossing, flux of a spot can be magnified several times with respect of the source star. This magnification contrast provide a unique opportunity to measure the magnetic field over a source star. In this work we investigate possibility of magnetic field detection through the Zeeman effect when a source crosses a caustic line. Using Fourier analysis, one can separate other broadening agents from actual Zeeman broadening. At next stage we use microlensing formalism to measure the magnification contrast of spot and source and finally using two reliable strategy, we find the delectability of magnetic field as a function of maximum magnification for spots with different sizes. The resolution and the signal to noise in each strategy determine which magnetic fields are detectable.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • gravitational microlensing
  • stellar magnetic field
  • spectroscopy
1. H J Witt and S Mao, Apj, 430 (1994) 505.
2. P Schneide and A Weiss, A&A, 171 (1987) 49.
3. M Dominik, Mon. Not. Roy. Astron. Soc., 377 (2007) 1679.
4. A Gould, Publ. Astron. Soc. Pac., 113 (2001) 903.
5. S Rahvar, Int. J. Mod. Phys. D, 24, (2015) 1530020.
6. G Hale, Astrophys. J., 28, (1908) 315.
7. S V Berdyugina, Living Rev. Sol. Phys., 2, (2005) 8.
8. F Favata, F Reale, G Micela, Sciortino Silvio ., et al., Astron. Astrophys., 353 (2000) 9.
9. G W Preston, ApJ, 164 (1971) 309.
10. J R D Robinson, ApJ, 239 (1980) 961.
11. P Schneider, A&A, 143 (1985) 413.
12. A Reiners, Living Rev. Solar Phys., 8 (2012) 1.
13. H W Babcock, ApJ, 110 (1949) 126.
14. S H Saar, , ApJ, 324 (1988) 441.
15. G W Marcy, ApJ, 245 (1981) 624

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی