نویسنده

پزوهشگاه دانشهای بنیادی

چکیده

در این مقاله اندازه‌گیری انحصاری1 جفت پایون در برخوردهای پروتون- پروتون معرفی شده‌اند که در این رویدادها، پروتون‌ها شکسته نمی‌شوند. این اندازه‌گیری در شتاب دهنده بزرگ هادرونی LHC2
با استفاده از آشکارساز C7 TeV3در انرژی مرکز جرمCMS و با درخشائی450µb-1  انجام شده است. سطح مقطع تولید جفت پایون در فضای فاز با تکانه عرضی 0.2GeV/cو تندایی24 <|Y| ، اندازه‌گیری شده است. سطح مقطع اندازه گیری شده برابر است با 

bµ(lumi) 8/0± (syst) 1/3 ± (stat) 3/0± 5/20

همچنین در این مطالعه، سطح مقطع دیفرانسیلی تابع جرم ناوردای جفت پایون، با مدل‌های پدیده شناختی مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exclusive pipi production in proton-proton collisions at 7 TeV

نویسنده [English]

  • Mohsen Khakzad

چکیده [English]

The exclusive production of charged pions, are reported in the proton-proton collisions, where the π+π- pair is emitted at the central rapidity, y, and the scattered protons stay intact (p) without detection. This measurement is performed with the CMS detector at the LHC, using a data sample corresponding to an integrated luminosity of 450 μb-1 collected at a center-of-mass energy of  7 TeV. The dipion cross section, measured for single-pion transverse momentum pT > 0.2 GeV/c and rapidity |y| < 2, is 20.5 ± 0.3 (stat) ± 3.1 (syst) ± 0.8 (lumi) μb. The differential cross sections as a function of π+π- invariant mass, is compared to phenomenological predictions. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • exclusive
  • pion
  • cross-section
1. CMS Collaboration, “Measurement of Exclusive +- production in proton-proton at = 7 TeV”, CMS-PAS-FSQ-12-004.
2. M G Albrow, Int. J. Mod. Phys. A 29 (2014) 1402006.
3. M G Albrow, T D Coughlin, and J R Forshaw, Prog. Part. Nucl. Phys. 65, (2010) 149.
4. R Waldi and K R Schubert,. and K Winter, Z. Phys. C 18, (1983) 301.
5. T Åkersoon, and et al., Nucl. Phys. B 264, (1986) 154.
6. G Gutierrez, and M A Reyes, Int. J. Mod. Phys. A 29, (2014).
7. The CMS Experiment at the CERN LHC, CMS Collaboration, JINST, 3, (2008) S08004.
8. S Klein, et al., “STARlight: A Monte Carlo simulation for ultra-peripheral collisions of relativistic ions”, arXive: 1607.03838.
9. L A Harland-Lang, V A Khoze, M G Ryskin, and W J Stirling, Eur. Phys. J., C 72, 2012, 2110.
10. M G Albrow, “Hadron Spectroscopy in Double Pomeron Experiments”, arXiv:1701.09092v1, hep-ex, 31 Jan. (2017).

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی