نویسنده

دانشگاه دامغان

چکیده

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { }p.ctl { }ما با استفاده از یک کد محاسباتی، بر اساس روش اختلال، ترازهای انرژی هامیلتونی نیلسون را در پارامترهای مختلف تغییر شکل محاسبه کرده‌ایم. توجه اصلی بر روی تصویر یک حالت پروتونی بر روی 2ℓپایه های مجانبی بوده است. محاسبات ما نشان می‌دهد جملات تصحیحی اسپین- مدار و   
ویژه حالات مختلف مجانبی را جفت کرده و بنابراین هامیلتونی نیلسون در این پایه‌ها قطری نخواهد بود. با افزایش تغییر شکل، جملات غیر قطری کوچک‌تر می‌شوند. بنابراین در تغییر شکل‌های به اندازه کافی بزرگ 
0.4≤ε
اعداد کوانتومی مجانبی، اعداد کوانتومی خوبی خواهند بود
  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Nilsson Potential at different nuclear deformations

نویسنده [English]

  • Azam Kardan

چکیده [English]

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { }p.ctl { }We have studied the Nilsson potential energies at different deformation parameters using a code based on the perturbative treatment. Special attention is given to the projection of a proton state at different deformations on the asymptotic basis functions. Our calculations show that the spin-orbit and the orbital angular momentum terms couple different asymptotic eigenstates, Nilsson Hamiltonian being hence not diagonal in these basis functions. Therefore, at least at deformations 0.4, the asymptotic quantum numbers are not good quantum numbers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nilsson model
  • perturbative treatment
  • deformation parameter
  • asymptotic eigenstates
  • good quantum numbers
1. A Kardan, et al., Phys. Rev. C 86 (2012) 014309.
2. J C Marsh, et al., Phys. Rev. C 88 (2013) 041306(R).
3. Hai-Liang Ma, et al., Phys. Rev. C 90 (2014) 014316.
4. A Kardan and S Sayyah, Int. J. Mod. Phys. E 25 (2016) 1650044.
5. S G Nilsson, Mat. Fys. Medd. Dan. Vid. Selsk, 29, No.16 (1955).
6. C Gustafsson et al, Ark. Fys 36 (1967) 613.
7. S G Nilsson and I. Ragnarsson, “Shapes and shells in nuclear structure”, Cambridge University Press, (1995).
8. T Bengtsson and I Ragnarsson, Nucl. Phys. A 436 (1985) 14

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی