نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم، آزمایشگاه فیزیک مواد فشرده، دانشگاه شعیب دوکالی، مراکش

چکیده

در این تحقیق، عبارات تحلیلی عامل شکل در مورد ذره مکعبی در تقریب WKB تعیین شد. برخی متغیرها از قبیل پارامتر اندازه، ضریب شکست و زاویه پراکندگی تطبیق داده شد و عامل شکل در تقریب ریلی گانز- دبای (RGD) وانکسار غیرعادی مشخص شده و فاکتور کارایی انهدام تعیین شد. در نهایت، برای مصور کردن سازو کار، چند نمونه عددی تحلیل شد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Light scattering by cubical particle in the WKB approximation

نویسندگان [English]

  • redouane lamsoudi
  • sallah eddine Elbahar

چکیده [English]

In this work, we determined the analytical expressions of the form factor of a cubical particle in the WKB approximation. We adapted some variables (size parameter, refractive index, the scattering angle) and found the form factor in the approximation of Rayleigh-Gans-Debye (RGD), Anomalous Diffraction (AD), and determined the efficiency factor of the extinction. Finally, to illustrate our formalism, we analyzed some numerical examples

کلیدواژه‌ها [English]

  • scattering
  • form factor
  • cubical particle
  • WKB approximation
1. N Tran, Numerical Solution of Many-body Electromagnetic Scattering Problem. arXiv preprint arXiv:1412.5409 (2014).
2. L Tsang, J A Kong, and K H Ding, “Scattering of Electromagnetic Waves, Theories and Applications,” John Wiley & Sons (2004).
3. U Nakaya and T Terada, J. Fac. Soc. Hokkaido Imp. Univ, Ser. II 1(1935) 191.
4. G Mie, Phys. 330 (1908) 377.
5. B R Johnson, Appl. Opt. 27 (1988) 4861.
6. G H Goedecke and S G O'Brien, Appl. Opt. 27 (1988), 2431.
7. M F Iskander, A Lakhtakia, and C H Durney, IEEE Trans. Antennas Propag. AP-31(1983) 317.
8. A W Musa and S O Bashir, ARPN J. of Engineering and Applied Sciences 8, 7 (2013)
9. G Frederic, Optics Communications 313 (2014) 394.
10. A Belafhal, M Ibnchaikh, and K Nassim, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 72 (2002) 385.
11. J D Klett and R A Sutherland, Applied Optics 31 (1992) 373.
12. N V Shepelevich, I V Prostakova, and V N Lopatin, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 63 (1999) 353.
13. C F Bohren and D R Huffman, “Absorption and Scattering of Light by Small Particles,” New York: John Wiley & Sons (1983).
14. K A Shapovalov, Opt. Spectrosc. 110, 5 (2011) 806.
15. H C Van de Hulst, “Light scattering by small particles,” New York:Wiley (1957).
16. P I Melina, I B Dimitra, and P Dimitris, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 60 (1998) 585.
17. P Chylek and J D Klett, J. Opt. Soc. Am. A 8, 2 (1991) 274
1. N Tran, Numerical Solution of Many-body Electromagnetic Scattering Problem. arXiv preprint arXiv:1412.5409 (2014).
2. L Tsang, J A Kong, and K H Ding, “Scattering of Electromagnetic Waves, Theories and Applications,” John Wiley & Sons (2004).
3. U Nakaya and T Terada, J. Fac. Soc. Hokkaido Imp. Univ, Ser. II 1(1935) 191.
4. G Mie, Phys. 330 (1908) 377.
5. B R Johnson, Appl. Opt. 27 (1988) 4861.
6. G H Goedecke and S G O'Brien, Appl. Opt. 27 (1988), 2431.
7. M F Iskander, A Lakhtakia, and C H Durney, IEEE Trans. Antennas Propag. AP-31(1983) 317.
8. A W Musa and S O Bashir, ARPN J. of Engineering and Applied Sciences 8, 7 (2013)
9. G Frederic, Optics Communications 313 (2014) 394.
10. A Belafhal, M Ibnchaikh, and K Nassim, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 72 (2002) 385.
11. J D Klett and R A Sutherland, Applied Optics 31 (1992) 373.
12. N V Shepelevich, I V Prostakova, and V N Lopatin, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 63 (1999) 353.
13. C F Bohren and D R Huffman, “Absorption and Scattering of Light by Small Particles,” New York: John Wiley & Sons (1983).
14. K A Shapovalov, Opt. Spectrosc. 110, 5 (2011) 806.
15. H C Van de Hulst, “Light scattering by small particles,” New York:Wiley (1957).
16. P I Melina, I B Dimitra, and P Dimitris, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 60 (1998) 585.
17. P Chylek and J D Klett, J. Opt. Soc. Am. A 8, 2 (1991) 274

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی