نویسندگان

دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

در این مقاله شفافیت القایی الکترومغناطیسی در سیستمی شامل آرایه به هم پیوسته‌ای از سه تیغه موازی باهم (فلز- دی الکتریک- فلز) مطالعه می‌شود. ضریب عبور، جذب و بازتاب به صورت تابعی از بسامد نور فرودی با استفاده از روش ماتریس انتقال محاسبه شده و بحث می‌شود. اثر ضخامت و نوع فلز بر شفافیت القایی الکترومغناطیسی مورد مطالعه قرار گرفته است. نشان داده می‌شود با کاهش ضخامت تیغه وسط، شفافیت القایی الکترومغناطیسی به علت جفت شدگی قوی پلاسمون- پلاسمون افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electromagnetically induced transparency in a plasmonic system comprising of three metal-dielectric-metal parallel slabs: Plasmon- Plasmon interaction

نویسندگان [English]

  • N Daneshfar
  • M Moradbeigi
  • T Naseri

چکیده [English]

In this paper, electromagnetically induced transparency (EIT) in a system consisting of associated arrays of parallel slabs (metal-dielectric-metal) is studied. The transmission coefficient, the reflection coefficient and the absorption coefficient as function of the incident light frequency by using the transfer matrix method is calculated and numerically discussed. Influence of the thickness of slab and the type of plasmonic metal on the induced transparency has been investigated. It is shown with decreasing the thickness of intermediate slab of length  (dielectric slab), the induced transparency increases due to the strong plasmon–plasmon couplings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electromagnetically induced transparency
  • plasmon–plasmon coupling
[1] W. Zhang, A. O. Govoro, G. W. Bryant, Phys. Rev. Lett, (2006), 97, 146804.
[2] P. Tassin, L. Zhang, Th. Koschny, E. N. Economou, C. M. Soukoulis, Phys. Rev. Lett, (2009), 102, 053901.
[3] J. T. Manassah, Phys. Rev. A, (2013), 87, 053845.
[4] D. J. Wu, Y. Cheng, X. W. Wu, X. J. Liu, J. Opt. Soc.Am.B, (2014), 31, 2273–2277.
[5] J. T. Manassah, Springer Science+Business Media New York 2015, (2015), 9, 11468.
[6] J. Y. Yang, Opt. Express, (2013), 21, 25607–25618.
[7] S. M. Jiang, Q. Y. Xie, D. J. Wu, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015, (2015), 3, 6083.
[8] P. West, S. Ishii, G. Naik, N. Emani, V. Shalaev, A. Boltasseva, Laser Photonics Rev, (2010), 4, 795–808.
[9] R. Friedberg, J. T. Manassah, Physics Letters A, (2008), 372, 4164–4176.
[10] J. T. Manassah, Springer Science+Business Media New York 2015, (2015), 3, 11468.
[11] L. Li, Optical Sciences Center, University of Arizona, Tucson, (1995), 85721.

تحت نظارت وف ایرانی