نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

در این مطالعه، به صورت نظری اثر متقابل میان برهم‌کنش اسپین مدار یکنواخت و میدان زیمن یکنواخت بر خواص توپولوژیکی یک نانو سیم یک بعدی که به مدل SSH معروف است، بررسی شده است. سامانه در غیاب میدان مغناطیسی یکنواخت و در حضور برهم‌کنش اسپین مدار یکنواخت، با توجه به مقادیر پرش‌ها و شدت برهم‌کنش اسپین مدار، در فاز‌‌های توپولوژیکی بدیهی/ غیر بدیهی قرار می‌گیرد. در این حالت فاز‌‌های توپولوژیک این سامانه با عدد صحیح Z مشخص می‌شود که با فاز‌ زاک نوار‌های اشغال شده مرتبط است. در فضای فاز‌ سامانه، سه ناحیه وجود دارد که از لحاظ‌ توپولوژیک متفاوت ‌است. دو ناحیه مربوط به فاز‌ توپولوژیک غیر بدیهی و یک ناحیه مربوط به فاز‌ توپولوژیک بدیهی است. با استفاده از میدان مغناطیسی زیمن یکنواخت نشان داده شده است که می‌توان فاز‌ توپولوژیک بدیهی را به فاز‌ توپولوژیک غیر بدیهی تبدیل کرد. تعداد حالت‌های مرزی توپولوژیکی با انرژی صفر که با تقارن‌های موجود در سامانه محافظت می‌شوند، نیز محاسبه شده‌اند. فاز‌های توپولوژیک سامانه در حضور برهم‌کنش‌های اسپین مدار یکنواخت و میدان مغناطیسی زیمن یکنواخت با عدد Z2 مشخص می‌شود. علاوه بر این، دسته‌بندی فاز‌‌های توپولوژیک سامانه در حضور/ عدم حضور برهم‌کنش‌های میدان مغناطیسی زیمن یکنواخت با توجه به تقارن‌های معکوس زمانی، الکترون حفره، کایرال و معکوس فضایی موجود در کلاس BDI قرار می گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of uniform spin-orbit coupling and uniform Zeeman magnetic field on the topological properties of one-dimensional dimerized nano wire

نویسندگان [English]

  • M Bahari
  • M V Hosseini

چکیده [English]

We theoretically demonstrate the interplay of uniform spin-orbit coupling and uniform Zeeman magnetic field on the topological properties of one-dimensional double well nano wire which is known as Su-Schrieffer-Heeger (SSH) model. The system in the absence of Zeeman magnetic field and presence of uniform spin-orbit coupling exhibits topologically trivial/non–trivial insulator depending on the hopping amplitudes and spin-orbit coupling strength. Topological phases of this system can be determined by integers  which are related to the Zak phase of occupied Bloch bands. In the phase diagram, there are three different regions with topologically distinct phases. The system is non-trivial insulator in two of them whereas one of the regions is related to the topologically trivial insulator. We find that the topologically trivial phase in the presence of both uniform spin-orbit coupling and uniform Zeeman magnetic field changes to a topologically non-trivial phase. The number of symmetry protected zero-energy edge states under open boundary conditions are also calculated, which suggest that the topological number  reduces to the  when applying Zeeman field. Furthermore, the symmetries of the Hamiltonian are investigated, implying that the system has time-reversal, particle-hole, chiral and inversion symmetries and belongs to the BDI class either in the presence or absence of uniform Zeeman magnetic field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • One-dimensional topological insulator
  • tight-binding approximation
  • Uniform spin-orbit coupling
  • Uniform Zeeman magnetic field
  • Zak phase
1. M Z Hasan, and C L Kane, Rev. Mod. Phys. 82 (2010) 3045.
2. X Zhu, W Chen, R Shen and D Y Xing, Majorana and fractionally charged bound states in 1-D Rashba nanowire under spatially varying Zeeman fields, arXiv: 1409. 6058.
3. N Sedlmayr, J M. Aguiar-Hualde, and C Bena, Phys. Rev. B 91 (2015) 115415.
4. C Dutreix, M Guigou, D Chevallier and C Bena, Eur. Phys. J. B 87 (2014) 296.
5. L J Lang, X Cai and Sh Chen, Phy. Rev. Lett. 108 (2012) 220401.
6. K Klitzing, G Dorda and M Pepper, Phys. Rev. Lett. 45 (1980) 494.
7. A Y Kitaev, AIP Conf. Proc. 1134 (2009) 22.
8. A Y Kitaev, Ann. Phys. (N.Y.) 303 (2003) 2.
9. A Y Kitaev, Phys.-Usp. 44 (2001) 131.
10. Z Yan and S Wan, Europhys. Lett. 107 (2014) 47007.
11. S Tewari and J D Sau, Phys. Rev. Lett. 109 (2012) 150408.
12. L Li and Sh Chen, Europhys. Lett. 115 (2014) 809.
13. H Guo and Sh Chen, Phys. Rev. B 115 (2015) 809.
14. S Nadj-Perge, I K Drozdov, J Li, H Chen, S Jeon, J Seo, A H MacDonald, B A Bernevig, A Yazdani, Science 346 (2014) 6209.
15. W P Su and J R Schrieffer, Phys. Rev. Lett. 46 (1981) 738.
16. W P Su, J R. Schrieffer and A J Heeger, Phys. Rev. B 22 (1980) 2099.
18. J Zak, Phys. Rev. Lett. 62 (1989) 2747.
19. R Resta, Rev. Mod. Phys. 66 (1994) 899.
20. M Atala, M Aidelsburger, J T Barreiro, D Abanin, T Kitagawa, E Demler and I Bloch, Nat. Phys., 9 (2013) 795.
21. A Altland and M R Zirnbauer, Phys. Rev. B 55 (1997) 1142.
22. A P Schnyder, Sh Ryu, A Furusaki and A W W Ludwig, Phys. Rev. B 78 (2008) 195125.
23. Y M Lum and D H Lee, Inversion symmetry protected topological insulators and superconductors, arXiv: 1403.5558.
24. C K Chiu, H. Yao, and Sh Ryu, Phys. Rev. B 88 (2013) 075142

تحت نظارت وف ایرانی