نویسندگان

پژوهشکده نجوم، پژوهشگاه دانشهای بنیادی

چکیده

در این تحقیق، رهیافت نظریه میدان مؤثر برای جهان تورمی ناهمسانگرد به روش واینبرگ را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. بدین صورت که اولین تصحیحات برهم‌کنش‌های استاندارد موجود در مدل تورمی ناهمسانگرد را در نظر می‌گیریم. این جملات شامل مشتقات مرتبه چهارم میدان‌ها، میدان نرده‌ای، میدان پیمانه‌ای و متریک هستند. سپس به بررسی طیف توان نرده‌ای در حضور این برهم‌کنش‌های انرژی بالاتر می‌پردازیم و تصحیحات ایجاد شده در طیف توان را محاسبه می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective field theory of anisotropic inflation in Weinberg's approach

نویسندگان [English]

  • T Rostami
  • H Firouzjahi
  • A Karami

چکیده [English]

In this paper, the effective field theory for the anisotropic inflationary universe in Weinberg's approach is studied. We consider the leading correction terms to the standard interactions in the anisotropic inflationary models. These consist of forth derivative of the fields, scalar field, gauge field and metric. Then, the scalar power spectrum is investigated in the presence of higher energy interactions, and the corrections of power spectrum are calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anisotropic inflation
  • scalar power spectrum
  • effective field theory
1. C L Bennett, et al., [WMAP Collaboration], arXiv:1212.5225 [astro-ph.CO].
2. G Hinshaw, et al., [WMAP Collaboration] arXiv:1212.5226 [astro-ph.CO].
3. P A R Ade, et al., [Planck Collaboration], arXiv:1303.5076 [astroph.CO].
4. M S Turner and L M Widrow, Phys. Rev. D 37, (1988) 2743.
5. B Ratra, Astrophys. J. 391, (1992) L1.
6. J Soda, Class. Quant. Grav. 29, (2012) 083001.
7. M a. Watanabe, S Kanno and J Soda, Phys. Rev. Lett. 102, (2009) 191302.
8. N Bartolo, S Matarrese, M Peloso, and A Ricciardone, Phys. Rev. D 87 (2013) 023504.
9. J Kim, E Komatsu, Phys. Rev. D 88, (2013) 101301.
10. S Weinberg, Phys. Rev. D 77, (2008) 12.
11. M. a. Watanabe, S. Kanno, and J. Soda, Prog. Theor. Phys. 123, (2010) 1041.
12. R Emami and H Firouzjahi, JCAP 1310, (2013) 041.
13. A A Abolhasani, M Akhshik, and H Firouzjahi, JCAP 1603, (2016) 03.

تحت نظارت وف ایرانی