نویسندگان

1 دانشکده فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

تشکیل پوزیترونیوم حالت پایه و حالت s2 از اتم هیدروژن توسط برخورد پوزیترون در انرژی‌های میانه و بالا، در فرمول‌بندی تقریب آیکونال مستقیم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته ‌است. دامنه پراکندگی انتقال بار آیکونال و سطح مقطع جزیی و کل جهت این فرایند توسط کاهش انتگرال‌های شش‌بعدی به یک‌بعدی محاسبه شده و با نتایج دیگر نظریه‌‌ها و تجربی قابل دسترس مقایسه شده است.
.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Positronium atomic formation in the Eikonal direct approximation

نویسندگان [English]

  • F Shojaei 1
  • R Fathi 1
  • H Afarideh 2
  • Sh Azizan 1
  • M Rahmanyan 1

چکیده [English]

Positronium (Ps) formation in a ground state and 2s state of the hydrogen atom by positron impact has been studied within the framework of Eikonal direct approximation in the intermediate and high energy range. For this process, we compute Eikonal charge- exchange scattering amplitude, the differential and total cross sections by reducing the six-dimensional integrals to one-dimensional integrals. Numerical results have been compared with some existing theoretical results and experimental findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eikonal Direct Approximation
  • positronium
  • Rearrangement
  • differential cross Section
  • Total Cross Section
1. M Charlton, G Clark, T C Griffith, and G K Heyland, J. Phys. B 16 (1983) L465.
2. L M Diana, P G Coleman, D L Brooks, P K Pendleton, and D M Norman, Phys. Rev. A 34 (1986) 2731.
3. D Fromme, G Kruse, W Raith, and G Sinapus, Phys Rev. Lett. 57 (1986) 3031.
4. L S Fornari, L M Diana, and P G Coleman, Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 2276.
5. W Sperber, D Becke, K G Lynn, W Raith, and A Schweb, Phys. Rev. Lett. 68 (1992) 3690.
6. B C Saha and P K Ray, Phys. Rev. A 30 (1984) 2980.
7. J W Humberston, Phys, Adv. At. Mol. Phys. 22 (1986) 1.
8. T C Griffith, Physics Adv. At. Mol. Phys. 22 (1986) 37.
9. M Basu and A S Ghosh, J. Phys. B 21 (1988) 3439.
10. S N Nahar, Phys. Rev. A 40 (1989) 6231.
11. M J Roberts, J. Phys. B 22 (1989) 3315.
12. M A Bolorizadeh, M J Brunger, T Maddern, and E Ghanbare Adivi, J. Math. Phys 48 (2007) 033506.
13. F Shojaei, E Ghanbare Adivi, M J Brunger, and M A Bolorizadeh, J. Math. Phys 50 (2009) 013501.
14. E Gerjuoy and B K Thomas Rep. Prog phys. 37 (1974) 1395
15. C J Joachain, Comp. Phys. Commun. 6 (1970) 358.
16. C J Joachain and C. Quigg, Rev. Mod. Phys. 46 (1970) 279.
17. T Sekimura, Progress of Theoretical Physics, 64 (1980) 28-39.
18. F W Byron, Phys. Rev. A 4 (1971) 1907.
19. S Tripathi, C Sinha, and N C Sil, Phys. Rev. A 39 (1989) 2924.
20. C Sinha, S Tripathi, and N C Sill, Phys. Rev A 34 (1986) 1026.
21. R R Lewis. Phys. Rev. 102 (1956) 535.
22. M Z M Kamali, K Ratnavelu, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 266 (2008) 388.
23. K Ratnaveluyx, J Mitroyz and A T Stelbovicsy, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 29 (1996) 2775

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی