نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مقاله از روش باز‌بهنجارش هولوگرافیک برای محاسبه توابع دو‌نقطه‌ای تانسور تنش نظریه میدان همدیس استفاده می‌کنیم. در قسمت گرانش فضا- زمان‌های مجانباً پاد دوسیته را در پیمانه بُندی- متسنر- ساکس می‌نویسیم و روش متعارف بازبهنجارش هولوگرافیک را برای این فضا- زمان‌ها به کار خواهیم برد. اهمیت محاسبه توابع چند نقطه‌ای در این پیمانه به خاطر سهولت گرفتن حد فضای تخت است که در انتهای مقاله در مورد آن بحث می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Holographic calculation of two-point correlation functions of CFT stress tensor in the BMS gauge and flat-space holography

نویسندگان [English]

  • R Fareghbal
  • P Karimi

چکیده [English]

In this paper, we use the holographic renormalization method to calculate the two-point correlation functions of the CFT stress tensor. In the gravity side, we write the asymptotically AdS spacetimes in the BMS gauge and apply the standard holographic renormalization method for these space-times. The significance of using multi-point functions in this gauge is that its flat-space limit is well-defined. We discuss  this point in the last section of the paper.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • gauge/gravity duality
  • flat-space holography
1. J M Maldacena, Int. J. Theor. Phys. 38 (1999) 1113.
2. A Bagchi, Phys. Rev. Lett. 105 (2010) 171601.
3. A Bagchi and R Fareghbal, Journal of High Energy Physics 1210 (2012) 092.
4. A Bagchi, S Detournay, R Fareghbal, and J Simon, Phys. Rev. Lett. 110 (2013 141302.
5. A Bagchi, R Basu, D Grumiller, and M Riegler, Phys. Rev. Lett. 114 (2015) 111602.
6. A Bagchi, D Grumiller and W Merbis, Phys. Rev. D 93 (2s016) 061502.
7. M Asadi, O Baghchesaraei and R Fareghbal, arXiv:1701.00063 [hep-th].
8. C Fefferman and C R Graham, “Conformal Invariants”, in Elie Cartan et les Mathe׳matiques d’aujourd’hui (1985) 95.
9. K Skenderis, Class. Quant. Grav. 19 (2002) 5849.
10. R N Caldeira Costa, Phys. Rev. D 90. (2014) 104018.
11. J D Brown and J W York, Phys. Rev. D 47 (1993) 1407.
12. K Skenderis, M Taylor and B C van Rees, Journal of High Energy Physics 0909 (2009) 045.
13. R Fareghbal and A Naseh, Journal of High Energy Physics 1403 (2014) 005

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی