نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مطالعه، جفت ­شدگی بین نوکلئون ظرفیت و ارتعاشات قلب هسته در هسته 208Pb در نظر گرفته شده است. ماتریس هامیلتونی در پایه­ های ذره-ارتعاش برای هر تراز تشکیل شده است و پس از قطری سازی با ترازهای تجربی برازش شده است. بدین ترتیب مجموعه ­ای از ترازهای تجربی تصحیح شده بدست آمده که تک ذره­ ای خالص هستند. نتایج نشان می­ دهد که گپ انرژی نوترونی و پروتونی به ترتیب به اندازه  MeV81/0 و MeV 39/0 در طیف تصحیح شده بزرگ­تر می­ شود. سپس، پارامترهای پتانسیل پدیده شناختی Woods-Saxon برای بازتولید این ترازهای تصحیح شده بهینه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که ترازهای محاسبه شده با استفاده از پارامترهای جدید پتانسیل WS نسبت به مطالعات گذشته بهترین تطبیق با تجربه را داراست. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Parameterization of Woods-Saxon potential in view of Particle-vibration coupling for 208Pb

نویسندگان [English]

  • L Rafat-Motavalli
  • S H Miri-Hakimabad
  • E Hoseinian-Azghadi

چکیده [English]

In this study, the particle-vibration coupling for nuclei around 208Pb was taken into account. Then, Hamiltonian matrix in the basis of particle vibration eigenvectors was constructed and after matrix Diagonalization, fitting with experimental states was performed. Therefore, a set of pure single particle states was obtained which also called modified experimental levels. The results show that the neutron and proton energy gap were considerably increased to 0.81 MeV and 0.39 MeV in modified spectrum, respectively. The shell model parameters of phenomenological Woods-Saxon (WS) potential was then adjusted to reproduce these modified experimental states. The results showed that, WS potential with the help of new parameters predict the experimental states more precisely. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shell model
  • 208Pb nuclei
  • Particle-vibration coupling
  • Single-particle states
[1] Dean, David J. "Beyond the nuclear shell model." Physics today 60, no. 11 (2007): 48.
[2] De-Shalit, Amos, and Igal Talmi. Nuclear shell theory. Vol. 14. Courier Corporation, 1963.
[3] Suhonen, Jouni. From Nucleons to Nucleus: Concepts of Microscopic Nuclear Theory. Springer Science & Business Media, 2007.
[4] Ragnarsson, Ingemar, and Sven Gvsta Nilsson. Shapes and shells in nuclear structure. Cambridge university press, 2005.
[5] Blomqvist, J., and S. Wahlborn. "Shell model calculations in the Lead region with a diffuse nuclear potential." Arkiv Fysik 16 (1960) p.545.
[6] Rost, E. "Proton shell-model potentials for lead and the stability of superheavy nuclei." Physics Letters B 26, no. 4 (1968): 184-187.
[7] Dudek, J., A. Majhofer, J. Skalski, T. Werner, S. Cwiok, and W. Nazarewicz. "Parameters of the deformed Woods-Saxon potential outside A= 110-210 nuclei." Journal of Physics G: Nuclear Physics 5, no. 10 (1979): 1359.
[8] Dudek, Jerzy, Zdzislaw Szymański, Tomasz Werner, Amand Faessler, and Celso Lima. "Description of the high spin states in Gd 146 using the optimized Woods-Saxon potential." Physical Review C 26, no. 4 (1982): 1712.
[9] Schwierz, N., I. Wiedenhover, and A. Volya. "Parameterization of the Woods-Saxon Potential for Shell-Model Calculations." arXiv preprint arXiv: 0709.3525 (2007).
[10] Hafele, J. C., and R. Woods. "Observation of the octupole septuplet of 209 Bi in inelastic proton scattering." Physics Letters 23, no. 10 (1966): 579-581.
[11] Ellegaard, C., J. Kantele, and P. Vedelsby. "Experimental evidence for particle-vibration coupling in 209 Pb." Physics Letters B 25, no. 8 (1967): 512-514.
[12] Mukherjee, P., K. Krishan, and G. Banerjee. "Revised Shell Structure of Pb 208 and Its Effect on the Magicity of the Superheavy Nuclei." Physical Review Letters 44, no. 21 (1980): 1391.
[13] Bohr, Aage, and Ben R. Mottelson. "Nuclear structure, vol. II." (1975) p.418 and p.564.
[14] DeShalit, Amos, and Herman Feshbach. "Theoretical nuclear physics. Volume I. Nuclear structure." (1974).
[15] Auerbach, N., and N. Stein. "Single-particle structure in the lead region."Physics Letters B 28, no. 10 (1969): 628-632.

تحت نظارت وف ایرانی