نویسنده

دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب،دانشکده علوم پایه،گروه فیزیک

چکیده

  ابتداتابع ساختار سیستم های چندفرمیونی را برحسب نوسانات دانسیته ذرات هدف می­نویسیم و مقدار این تابع را در تکانه انتقالی صفر بدست می­آوریم. آن نشان داده می­شود که مقدار این تابع در تکانه انتقالی صفر از دو راه مختلف که یکی راه ریاضی مستقیم و دیگری قوانین جمع مایعات کوانتونی می­باشند، برابر نیستند و این یک پارادوکس برای سیستم های چندفرمیونی است. ما در نهایت برای برطرف کردن این پارادوکس، تابع پاسخ و در نتیجه تابع ساختار سیستم های چند فرمیونی را تصحیح میکنیم و تعریف جدیدی را برای این توابع  ارائه می­دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ambiguity in the value of the structure function of many fermion systems at the very small momentum transfer

نویسنده [English]

  • y Younesizadeh

چکیده [English]

First the structure function of the many fermion systems is written in terms of the fluctuation of the target density and too the value of this function at very small momentum transfer is calculated. It is shown that the values of the structure function of these systems at very small momentum transfer calculated from two different ways which one is the mathematical straight way and other way is the sum rules of the quantum fluids, are not equal. This topic transparently is a paradox for the many-fermion systems and must be considered. Finally for removing this paradox, we offer a new defination for the response function or the structure function of the many fermion systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the response function of the many fermion system
  • the structure function of the many fermion
  • the momentum transfer
  • the energy transfer
  • the particle density
1- O. Benhar,A. Fabrocini and S. Fantoni, Phys.Rev.Lett., 87, (2001) 052501-4.
2- M. Modarres and Y. Younesizadeh, Nucl.Phys.A, 789, (2007), 82-93
3-J. J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics, chap.7, 1994.
4-M. Modarres and Y. Younesizadeh, Int. J. Theor. Phys. 49, (2010), 413.
5- E. Feenberg, Theory of Quantum Fluids, Academic Press, New York, chap.1, (1969).

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی