نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

در این مقاله اثر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم بر پاسخ لایه آزاد سیال به میدان الکتریکی خارجی بررسی شده است. اعمال میدان الکتریکی خارجی به لایه سیال حامل جریان موجب چرخش لایه می‌شود، که ناشی از پاسخ بار سطحی لایه به میدان الکتریکی است. به منظور بررسی اثر بار الکتریکی بر چرخش، نانوسیال دی‌اکسید تیتانیم در غلظت‌های مختلف مطالعه شد. نتایج نشان داد حضور نانوذرات در سیال موجب حدوداً دو برابر شدن سرعت چرخش آن می‌شود. همچنین اثر تابش فرابنفش بر سرعت چرخش سیال بررسی و مشخص شد که تأثیر چندانی بر سرعت چرخش ندارد. در نهایت زمان لازم برای رسیدن به حداکثر سرعت چرخش لایه‌های نانوسیال اندازه‌گیری و مقایسه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rotation of the free layer of titanium dioxide nano-fluid in an external electric field

نویسندگان [English]

  • M Soleimani Tabar
  • R Rasul
  • R Shirsavar
  • S Mollaei

چکیده [English]

In this paper, the effect of titanium dioxide nanoparticles on the response of the freely suspended nano-fluid was investigated in an external electric field. Applying  the external electric field to liquid film carrying electric current caused the layer rotation. It was due to the surface charge response of the layer to the electric field. The effect of surface charge on titanium dioxide nano-fluid rotation at various concentrations was studied. The results showed that the presence of nanoparticles in the fluid doubled the rotation velocity. Also, the effect of ultraviolet radiation on the rotation velocity of the fluid was examined, showing that there was no significant impact on rotation velocity. Finally, the needed time to reach the maximum rotation velocity of the nano-fluids layers was measured 

کلیدواژه‌ها [English]

  • graphene oxide
  • TiO2 nanoparticles
  • liquid film
1. A Oron, S H Davis, and S G Bankoff, Rev. Mod. Phys. 69, 3 (1997) 931.
2. A Amjadi, R Shirsavar, N H Radja, and M R Ejtehadi, Microfluid. Nanofluid. 6, 5 (2009) 711.
3. R Shirsavar, A Amjadi, A Tonddast-Navaei, and M R Ejtehadi, Exp. Fluids 50, 2 (2011) 419.
4. R Prasher, D Song, J Wang, and P Phelan, App. Phys. Lett. 89, 13 (2006) 133108.
5. A Tongkratoke, A Pramuanjaroenkij, A Chaengbamrung, and S Kakac, Computl Therm Sci 6 (2014) 1.
6. M Sheikholeslami, D D Ganji, M Y Javed, and R Ellahi, J. Magn. Magn. Mater. 374 (2015) 36.
7. W Yu and H Xie, J Nanomat. 2012 (2012) 1.
8. I S Grover, S Singh, and B Pal, Appl. Surf. Sci. 280 (2013) 366
9. S Sen, V Govindarajan, C J Pelliccione, J Wang, D J Miller, and EV Timofeeva, ACS Appl. Mater. Interfaces 7 (2015) 20538.
10. M Nasiri, R Shirsavar, T Saghaei, and A Ramos, Microfluid. Nanofluid. 19 (2015) 133.
11. E V Shiryaeva, V A Vladimirov, and M Y Zhukov, Phys. Rev. E 80 (2009) 041603.
12. F M Pesci, G Wang, D R Klug, Y Li, and A J Cowan, J Phys Chem C 117 (2013) 25837

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی