نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

در این مقاله خواص فیزیکی ترکیب پروسکایت (1 و5/0 و0 BaMnxMo1-xO3 (x=را با نظریه تابعی چگالی و مدل هابارد توسط بسته محاسباتی اسپرسو شبیه‌سازی کرده‌ایم. برای محاسبه انرژی تبادلی- همبستگی در دسته معادلات کوهن- شم، از تقریب شیب تعمیم‌‌یافته (GGA)، استفاده شده است. همچنین از آنجایی که نتایج کارهای محاسباتی انجام شده بیانگر نقش مهم پارامتر هابارد (U) در تعیین خواص الکترونی است، محاسبات خود را با به ‌کارگیری تقریب LDA+U به جای تقریب GGA تکرار نمودیم. با هر دو رهیافت GGA و LDA+U فاز مکعبی مغناطیسی ترکیب مورد نظر را مورد مطالعه قرار دادیم. سپس رفتار پارامتر شبکه، انرژی همدوسی، مغناطش کل و مدول حجمی ترکیب مورد نظر را نسبت به ضرایب x مورد بررسی قرار دادیم. پس از آن با برازش نتایج توسط منحنی درجه دوم، دلایل انحراف از قانون ویگارد برای هر یک از ضرایب‌های مورد نظر را بررسی کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Simulation of the physical properties of BaMnxMo1-xO3 (x=0, 0.5, 1) perovskite compound using density functional theory and Hubbard’s correction

نویسندگان [English]

  • A mokhtari
  • R Ebrahimi Jaberi

چکیده [English]

In this paper, we have simulated the physical properties of BaMnxMo1-xO3 (x=0, 0.5, 1) perovskite compound by the density functional theory and Hubbard model, using the Espersso code. To calculate the exchange-correlation potential in the Kohn Sham equations, the generalized gradient approximation (GGA) has been used.  Also, because the calculated results indicate that U parameter plays a vital role in determining the electronic characterization in our compound, we have repeated our calculations using the LDA+U instead of the GGA approximation. In both GGA and LDA+U approximations, we have studied the ferromagnetic state of the cubic phase of BaMnxMo1-xO3 (x=0, 0.5, 1) compound. Then, we have investigated the behaviour of the Lattice Parameter, Cohesive Energy, Total Magnetization and Bulk Module of the corresponding compound for the different values of x. After that, by fitting our results using the second order polynomial function, we have studied the reasons for the deviation from  Vegard’s law for each parameter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perovskite
  • density functional theory
  • Hubbard model
  • Vigard's law
1. T He, Q Huang, A P Romirez, Y Wang, K A Regan, N Rogado, M A Hayward, M K Hass, J S Slusky, K Inumara, H W Zandbergen, N P Ong, and R J Cava, Nat. Phys. 411 (2001) 54.
2. S G Javed, As Khan, A Majid, A M Mirza, and J Bashir, Comp. Mater. Sci. 39 (2007) 627.
3. N Hamdad and B Bouhafs, Physica B 405 (2010) 4595.
4. G Gokoglu and H Yildirim, Comp. Mater. Sci. 50 (2011) 1212.
5. R W G Wyckoff, “Crystal Structure” 2nd edn., Interscience Publisher: John Wiley & Sons, New York (1986).
6. V G Tyuterer and N Vast, Comp. Mater. Sci. 38 (2006) 350.
7. N Li, K l Yao, G Y Gao, L Zhu, and Y Y Wu, J. Appl. Phys. 107 (2010) 12.
8. M J Martinez-Lope, J A Alonso, and M T Casias, Z Naturforsch. B 58 (2003) 571
9. A K Azad, S G Eriksson, S A Ivanov, R. Mathieu, P Svedlindh, J Eriksen, and H Rundlof, J. Alloy. Compd. 364 (2004) 77.
10. R L Moreira and A Dias, J. Phys. Chem. Solids 68 (2007) 1617.
11. N Li, K L Yao, Z Y Sun, L Zhu, and G Y Gao, J. Appl. Phys. 109 (2011) 21.
12. S Lv, X Liu, H Li, Z Wu, and J Meng, Comp. Mater. Sci. 49 (2010) 266.
13. A R Denton and N W Ashcroft, Phys. Rev. A 43 (1991) 3161.
14. V I Anisimov, J Zaanen, and O K Anderson, Phys. Rev. B 44 (1991) 943.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی