نویسندگان

1 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

بر اساس روش غیرنسبیتی فدیف AGS، محاسبات سه‌جسمی را برای سیستم جفت شده و شبه مقید KKN-πKΣ  در فضای تکانه انجام داده‌ایم. برای مطالعه وابستگی انرژی سیستم دوکائونی به برهم‌کنش جفت شده KN-πΣ ، از مدل‌های مختلف پدیده شناختی که دارای ساختار تک‌قطبی و دوقطبی حالت تشدیدی (1405)Λ هستند، استفاده کرده‌ایم. همچنین نقش برهم‌کنش دافعه KK در این سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه نتایج کار حاضر، انرژی حالت شبه مقید KKN-πKΣ در بازه MeV 28-17 و پهنای آن در بازه MeV 110-61 قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the coupled K ̅K ̅N-πK ̅Σ system using Faddeev method

نویسندگان [English]

  • S Marri 1
  • S Z Kalantari 1
  • J Esmaili 2

چکیده [English]

Base on the non-relativistic Faddeev AGS method, three-body calculations of the coupled and quasi-bound KKN-πKΣ system are performed in the momentum space. Different phenomenological models of KN-πΣ potentials with one and two-pole structures of KN-πΣ resonance are used to study the dependence of double-kaonic system binding energy on the coupled KN-πΣ interaction. Also, the effect of the KK  repulsive interaction is investigated in this system. The results of this work show that the binding energy of KKN-πKΣ quasi-bound state is 61-110MeV and the width is about . 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Λ(1405)
  • kaonic nuclei and K^- K^- p
1. C J Batty, E Friedman and A Gal, Phys. Rep. 287 (1997) 385.
2. Y Akaishi, and T Yamazaki, Phys. Rev. C 65 (2002) 044005.
3. T Yamazaki, and Y Akaishi, Phys. Lett. B 535 (2002) 70.
4. T Yamazaki, and Y Akaishi, Phys. Rev. C 76 (2007) 045201.
5. T Kishimoto et al., Nucl. Phys. A 745 (2005) 383.
6. M Agnello et al., Phys. Rev. Lett. 94 (2005)212303.
7. T Yamazaki et al., Phys. Rev. Lett. 104 (2010) 132502.
8. K Nakamura, J. Phys. G 37 (2010) 075021.
9. J Esmaili, Y Akaishi, and T Yamazaki, Phys. Lett. B 686 (2010) 23.
10. J Esmaili, Y Akaishi, and T Yamazaki, Phys. Rev. C 83 (2011) 055207.
11. M Iwasaki et al., Phys. Rev. Lett. 78 (1997) 3067; T M Ito, et al., Phys. Rev. C 58 (1998) 2366.
12. G Beer et al., Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 212302.
13. Y Nogami, Phys. Lett. 7 (1963) 288.
14. N V Shevchenko, A Gal, and J Mares, Phys. Rev. Lett. 98 (2007) 082301.
15. N V Shevchenko, A Gal, J Mares, and J Revai, Phys. Rev. C 76 (2007) 044004.
16. Y Ikeda, and T Sato, Phys. Rev. C 76 (2007) 035203.
17. Y Ikeda, and T Sato, Phys. Rev. C 79 (2009) 035201.
18. A Dote, T Hyodo, and W Weise, Nucl. Phys. A 804 (2008) 197.
19. A Dote, T Hyodo, and W Weise, Phys. Rev. C 79 (2009) 014003.
20. Y Ikeda, H Kamano, and T Sato, Prog. Theor. Phys. 124 (2010) 533.
21. J. Esmaili et al., Iranian Journal of Physics Research 12 2 (2012) 137.
22. S Marri and S Z Kalantari, Eur. Phys. J. A 52 (2016) 282.
23. S Marri, S Z Kalantari, and J Esmaili, Eur. Phys. J. A 52 (2016) 361.
24. T Nagae, J-PARC proposal E27; Y Ichikawa et al., Prog.Theor. Exp. Phys. 021 D (2015) 01.
25. M Iwasaki et al., J-PARC E15 proposal; T Hiraiwa, et al., Int. J. Mod. Phys. A 26 (2011) 561.
26. N Kaiser, P B Siegel, and W Weise, Nucl. Phys. A 594 (1995) 325; E Oset and A Ramos, ibid. A 635 (1998) 99; J A Oller, and U G Meissner, Phys. Lett. B 500 (2001) 263; M F M Lutz, and E E Kolomeitsev, Nucl. Phys. A 700 (2002) 193.
27. Y Ikeda et al., Prog. Theor. Phys. 125 (2011) 1205.
28. Y Kanada-En’yo, and D Jido, Phys. Rev. C 78 (2008) 025212.
29. T Hyodo, and W Weise, Phys. Rev. C 77 (2008) 035204.
30. N V Shevchenko, and J Haidenbauer, Phys. Rev. C 92 (2015) 044001.
31. N V Shevchenko, Nucl. Phys. A 890-891 (2012) 50.
32. N V Shevchenko, and J Revai, Phys. Rev. C 90 (2014) 034003.
33. L D Faddeev, Sov. Phys. JEPT 12 (1961) 1014; “Mathematical aspects of the three-body problem in quantum scattering theory”, Stelov Math. Institute 69 (1963).
34. A Yacubovsky, Sov. J. Nucl. Phys. 5 (1967) 1312.
35. E O Alt, P Grassberger, and W Sandhas, Nucl. Phys. B 2 (1967) 167.
36. N V Shevchenko, Phys. Rev. C 85 (2012) 034001.
37. Y Ikeda, T Hyodo, and W Weise, Nucl. Phys. A 881 (2012) 98.
38. Y Yamaguchi, Phys. Rev. 95 (1954) 1628.
39. S Maeda, Y Akaishi, and T Yamazaki, Proc. Jpn. Acad. Ser. B 89 (2013) 418.
40. S R Beane, et al., (NPLQCDCollaboration), Phys. Rev. D 77 (2008) 094507

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی