نویسندگان

گروه فیزیک، دانشگاه تفرش، تفرش

چکیده

در این مقاله، با استفاده از تقریب WKB وپتانسیل تقریبی Prox77 ، نیمه عمر واپاشی خوشه ای با در نظر گرفتن تغییر شکل هر دو هسته ی خوشه و دختر و برای سمت گیری نسبی  45،35،15،0 و60 درجه، محاسبه و با نتایج آزمایشی مقایسه گردیده است. محاسبات نشان می دهند که این پتانسیل تقریبی نتایج خوبی را در مقایسه با نتایج آزمایشی و نتایج حاصل از مدل قطره مایع، LDM ، ارائه میدهد. همچنین دیده می شود که با افزایش زاویه ی سمت گیری تمایل سامانه به واپاشی خوشه ای کم شده و به سمت پایداری میل می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of the Cluster Emission Half-Lives by Considering the Deformations and Relative Orientations of the Nuclei

نویسندگان [English]

  • P Nazarzadeh
  • R Bagheri

چکیده [English]

In this paper, the cluster emission half-lives have been calculated by using the WKB approximation and the proximity potential Prox77 as the nuclear potential part and considering the deformations and different relative orientations of the cluster and daughter nuclei. The calculated results are in good agreement with the experimental data and the results of the Liquid Drop Model, LDM. It is seen that with increasing the angle of the relative orientation, the systems under consideration, will be more stable against this phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • half-life
  • cluster emission
  • proximity potential
1. K P Santhosh, B Priyanka, and M S Unnikrishnan, Nucl. Phys. A 889 (2012) 29.
2. A Sandulescu, D N Poenaru, and W Greiner, Sov. J. Part. Nucl. 11 (1980) 528.
3. H J Rose and G A Jones, Nature 307 (1984) 245.
4. S S Malik and R K Gupta, Phys. Rev. C 39 (1989) 1992.
5. D N Poenaru, M Ivascu, A Sndulescu, and W Greiner, Phys. Rev. C 32 (1985) 572.
6. C W de Jager, H de Vries, and C de Vries, At. Data Nucl. Data Tables 14 (1974) 479.
7. R K Gupta, N Singht, and M Manhas, Phys. Rev. C 70 (2004) 034608.
8. G G Adamian, N V Antonenko, R V Jolos, S P Ivanova, and O I Melnikova, Int. J. Mod. Phys. E 5 (1996) 191.
9. J Blocki, J Randrup, W J Swiatecki, and C F Tsang, Ann. Phys. (NY) 105 (1977) 427.
10. D N Poenaru et.al., At. Data Nucl. Data Tables 34 (1986) 423.
11. Y J Shi and W J Swiatecki, Nucl. Phys. A 464 (1987) 205.
12. R Bonetti and A Guglielmetti, Rom. Rep. Phys. 59 (2007) 301.
13. G Royer and R Moustachir, Nucl. Phys. A 683 (2001) 182.
14. P Moller and J R Nix, At. Data Nucl. Data Tables 59 (1995) 185.
15. L Zheng, G L Zhang, J C Yang, and W W Qu, Nucl. Phys. A 915 (2013) 70.
16. M Wang et al., Chin. Phys. C 36 (2007) 1603.

تحت نظارت وف ایرانی