نویسندگان

گروه فیزیک اتمی و مولکولی و پژوهشکده پلاسما، دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

تابش تراهرتز همدوس به واسطه حرکت باریکه الکترون نسبیتی خوشه‌بندی شده، از درون ویگلر پیچشی در حضور میدان مغناطیسی محوری، مورد مطالعه قرار گرفت. باریکه الکترونی نسبیتی پیش از رسیدن به ویگلر، مورد تابش همزمان دو لیزر با اختلاف بسامد از مرتبه تراهرتز قرار می‌گیرد، برهم‌کنش باریکه الکترونی با موج زنش حاصل دو تابش لیزر، باریکه الکترونی را خوشه‌بندی می‌نماید، که می‌تواند با گذشتن از درون ویگلر پیچشی در حضور میدان مغناطیسی محوری، تابش تراهرتز همدوس گسیل نماید. مطالعات عددی انجام شده نشان داد که میدان مغناطیسی محوری سبب تقویت میزان تابش‌ها می‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Enhancement of terahertz radiation from laser-bunched electron beam in a helical wiggler with axial magnetic field

نویسندگان [English]

  • P Gomar
  • A Hasanbeigi
  • H Mehdian

چکیده [English]

The generation of coherent Terahertz (THz) radiation is studied which is produced from moving the relativistic electron beam through a helical wiggler with axial magnetic field. The relativistic electron beam is modulated via interacts with the beat wave of two laser beams that have frequency difference in THz range. When the modulated relativistic beam of electrons go through the helical wiggler with axial magnetic field, it radiates coherent THz electromagnetic wave as an antenna. In addition, the numerical study has shown the maximum THz power increases with the increasing axial magnetic field power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • free electron laser
  • helical wiggler
  • axial magnetic field
  • laser-bunched electron beam
1. J Faist, F Capasso, D L Sivco, C Sirtori, A L Hutchinson, and A Y Cho, Science 264 (1994) 553.
2. R Köhler, A Tredicucci, F Beltram, H E Beere, E H Linfield, A G Davies, D A Ritchie, R C Iotti, and F Rossi, Nature 417 (2002) 156.
3. J M Byrd, Z Hao, M C Martin, D S Robin, F Sannibale, R W Schoenlein, A A Zholents, and M S Zolotorev, Phys. Rev. Lett. 96 (2006) 164801.
4. H P Freund J M Antonsen, “Principles of Free-Electron Lasers”, London: Chapman and Hall (1992).
5. M Esmaeilzadeh, H Mehdian, and J E Willett, J. Plasma phys. 70 (2004) 9.
6. H Mehdian, A Hasanbeigi, and S Jafari, Phys. Plasmas 7 (2015) 073103.
7. A Hasanbeigi and H Mehdian, Chinese Phys. B 22 (2013) 075205.
8. P R Ribic and G Margaritondo, Phys. Status Solidi B 249 (2012) 1210.
9. D Gordon, C E Clayton, T Katsouleas, W B Mori, and C Joshi, Phys. Rev. E 57 (1989) 1035.
10. S Tochitsky, C Joshi, C Pellegrini, S Reiche, J B Rosenzweig, and C Sung, “Laser Beat-Wave Microbunching of Relativistic Electron Beam in the THz Range”, Proceedings of LINAC, Knoxville, Tennessee (2006) 100.
11. M Kumar and V K Tripathi, Phys. Plasmas 19 (2012) 073109.

تحت نظارت وف ایرانی