نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان، بهبهان

2 گروه فیزیک، دانشگاه شیراز، شیراز

3 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

در این مقاله ما با استفاده از روش تفاضل محدود در زمان (FDTD) 
و شرایط مرزی PML
باندهای ممنوعه فوتونیکی را برای شبکه‌های مربعی و مثلثی که شامل حفره‌های هوا در ماده دی‌الکتریک هستند، در دو مد TE وTM
بررسی و مقایسه کرده‌ایم. همچنین اثر غیرخطی بودن زمینه بلور فوتونی در باندهای ممنوعه فوتونیکی بررسی‌ شده و با نتایج حالت خطی مقایسه شده است. مقایسه طیف عبوری حالت خطی و غیرخطی بلور، نشان دهنده انتقال به سرخ در کمینه انتقال برای هر دو شبکه مثلثی و مربعی است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of material nonlinearity on the band gap for TE and TM modes in square and triangular lattices

نویسندگان [English]

  • M Mokari-Behbahan 1
  • Y Shahamat 2
  • M H Alamatsaz 3
  • A A Babaei-Brojeny 3
  • H Moeini 3

چکیده [English]

In this article, by using the method of finite difference time domain (FDTD) and PML boundary conditions, we have studied the photonic band gaps for TE and TM modes in square and triangular lattices consisting of air holes in dielectric medium and compared the results. In addition, the effect of nonlinearity of the photonic crystal background on the photonic band gaps and comparison with the results of the linear case (holes in a background medium with linear dielectric constant) has been presented. Comparison of the transmission spectrums in linear and nonlinear cases shows a red shift in minimum transmission for both triangular and square lattices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • photonic crystals
  • nonlinear materials
  • band gaps
  • TE and TM modes
1. J D Joannopoulus, R D Meade, and J N Winn, “Photonic Crystals: Molding the Flow of Light.”, Princeton University Press, Princeton, NJ. (1995).
2. R M De La Rue and T F Krauss, Progress in Quantum Electron. 23 (1999) 51.
3. R M De La Rue, Optical and Quantum Electronics 34 (2002) 417.
4. P Yu, J Topolancik, and P Bhattacharya, IEEE Journal of Quantum Electronics 40 (2004) 1417.
5. K Yasumoto, “Electromagnetic Theory and Applications for Photonic Crystals”, Taylor & Francis, Boca Raton, FL. (2006).
6. S John, Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 2486.
7. E Yablonovoitch, Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 2059.
8. I S Maksymov and L F Marsal, Opt. Commun 248 (2005) 469.
9. R M Joseph and A Taflove, IEEE Trans. on Antennas Propagation 45, 3 (1997) 364.
10. H Y Ryu et al., Phys. Rev. B 59 (1999) 5463.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی