نویسندگان

1 دانشکده ریاضی کاربردی، دانشگاه آندرا، ویساخاپاتنام، هند

2 دانشکده ریاضی مهندسی، دانشگاه فناوری و مدیریت گاندی، ویساخاپاتنام، هند

چکیده

متریک‌های ناهمسانگرد بیانچی نوع II، VIII و IX که از نظر فضایی یکسان و همگن است، و همچنین مدل‌های کیهان‌شناسی همسانگرد را می‌توان در نظریه گرانشی تانسور اسکالر پیشنهاد شده توسط سائز و بالستر (1986) به دست آورد. زمانی که منبع تانسور حرکتی انرژی، یک مایع چسبنده حجمی حاوی رشته‌های کیهانی یک‌بعدی است. تمام مدل‌های به دست آمده و ارائه شده در اینجا در حال گسترش، غیرچرخشی و سرعت‌بخش هستند. همچنین برخی از ویژگی‌های مهم مدل‌های به دست آمده مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bulk viscous string cosmological models in Saez – Ballester theory of gravitation

نویسندگان [English]

  • V U M Rao 1
  • M Vijaya Santhi 1
  • K V S Sireesha 2
  • N Sandhya Rani 1

1

2

چکیده [English]

Spatially homogeneous Bianchi type-II, VIII and IX anisotropic, as well as isotropic cosmological models can be obtained in a scalar tensor theory of gravitation proposed by Saez and Ballester (1986) when the source for energy momentum tensor is a bulk viscous fluid containing one-dimensional cosmic strings. All the models obtained and presented here are expanding, non-rotating and accelerating. Also, some important features of the models thus obtained have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bianchi type - II
  • VIII and IX metrics
  • Bulk viscosity
  • cosmic strings
  • Saez – Ballester theory
1. J D Barrow, Phys. Lett. B 180 (1986) 335
2. T Padmanabhan and S M Chitre, Phys. Lett. A 120 (1987) 433.
3. D Pavon, J Bafluy, and D Jou, Class. Quantum gravity. 8 (1991) 347
4. R Martens, Class. Quantum gravity. 12 (1995) 1455
5. J A S Lima, A S M Germano, and L R W Abrama, Phys. Rev. D 53 (1993) 4287.
6. X X Wang, Chin. Phys. Lett. 21 (2004) 1205.
7. X X Wang, Chin. Phys. Lett. 22 (2005) 29.
8. X X Wang, Chin. Phys. Lett. 23 (2006) 1702.
9. R Bali and S Dave, Astrophys. Space Sci. 282 (2002) 461.
10. R Bali and A Pradhan, Chin. Phys. Lett. 24, 2 (2007) 585.
11. S K Tripathy, S K Nayak, S K Sahu, and T R Routray, Astrophys. Space Sci. 321 (2009) 247.
12. S K Tripathy, D Behera, and T R Routray, Astrophys. Space Sci. 325 (2010) 93.
13. V U M Rao, G Sree Devi Kumari, and K V S Sireesha, Astrophys. Space sci. 302 (2011) 157.
14. V U M Rao and K V S Sireesha, Int. J. Theor. Phys. 51 (2012a) 3013.
15. V U M Rao and K V S Sireesha, Eur. Phys. J. plus 127 (2012b) 49.
16. V U M Rao, M Vijaya Santhi, and T Vinutha, Astrophys. Space sci. 314 (2008a) 73.
17. D Saez and V J Ballester, Phys. Lett. A 113 (1986) 467.
18. V U M Rao, K V S Sireesha, and M Vijaya Santhi, ISRN Math. Phys. DOI: 10.5402/2012/341612 (2012).
19. V U M Rao and Y V S S Sanyasi Raju, Astrophys. Space Sci. 187 (1992) 113.
20. Y V S S Sanyasi Raju and V U M Rao, Astrophys. Space Sci. 189 (1992) 39.
21. V U M Rao, K V S Sireesha, and D Neelima, ISRN Astronomy and Astrophysics DOI: 10.1155/2013/924834 (2013a).
22. D R K Reddy, B M Patrudu, and R Venkateswarlu, Astrophys. Space Sci. 204 (1993) 155
23. Raj Bali and S Dave, Praman J. of Phys. 56, 4 (2001) 513.
24. Raj Bali and M K Yadav, Pramana J. Phys. 64, 2 (2005) 187.
25. F Rahaman, S Chakraborthy, N Begum, M Hossian, and M Kalam, Pramana J. Phys. 60 (2003) 1153.
26. D K Sen, Phys. 149 (1957) 311.
27. G Lyra, Mathemastische Zeitschrift 54 (1951) 52.
28. R L Naidu, B Satyanarayana, and D R K Reddy, Astrophys. Space sci. 338 (2012) 351.
29. M S Bermann, Nuovo Cimento B 74 (1983) 182.
30. V U M Rao, D Neelima, and P Suneetha, Afr. Rev. Phys. 8 (2013c) 0008.
31. V U M Rao, K V S Sireesha, and D Ch Papa Rao, Eur. Phys. J. Plus. 129 (2014a) 17.
32. V U M Rao, B J M Rao, and M Vijaya Santhi, Prespacetime Journal, 5 (2014b) 758.
33. K Bamba, S Capozziello, S Nojiri, and S D Odintsov, Astrophys Space Sci. 342 (2012) 155.
34. V U M Rao, T Vinutha, and K V S Sireesha, Astrophys. Space sci. 323 (2009) 401.
35. V U M Rao, M Vijaya Santhi, and T Vinutha, Astrophys. Space sci. 317 (2008b) 27.
36. V U M Rao, M Vijaya Santhi, and T Vinutha, Astrophys. Space sci. 317 (2008c) 83.
37. V U M Rao, and D Neelima, J.Theor. App. Phys., 7 (2013) 50.

تحت نظارت وف ایرانی