نویسندگان

1 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش فدیف نسبیتی و غیرنسبیتی برای پتانسیل‌های مختلف پدیده‌شناختی و کایرال، برهم‌کنش کائون- دوترون در تکانه فرودی GeV/c ۱ را مورد بررسی قرار داده‌ایم. با محاسبه طیف‌های جرم ناوردای ∑ π  در کانال‌های ذره‌ای مختلف، نشان داده‌ایم که ردپای تشدید (1405) Λ در چنین طیف‌هایی قابل مشاهده است. در کار حاضر از مطالعه برهم‌کنش کائون- دوترون، برای شناخت بهتر برهم‌کنش∑ KN-π و ماهیت تشدید (1405) Λ استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of kaon-deuteron interaction and the structure of Λ (1405) resonance using Faddeev method

نویسندگان [English]

  • S Marri 1
  • S Z Kalantari 1
  • J Esmaili 2

چکیده [English]

In this paper, we have investigated the kaon-deuteron interaction at an incident momentum of 1 GeV/c using the relativistic and non-relativistic Faddeev method for different phenomenological and chiral potentials. By calculating the π∑  invariant mass spectra on different particle channels, we have shown that the trace of Λ(1405) resonance is visible in such spectra. In the present work, the study of kaon-deuteron interaction is used to better understand of the  KN-π ∑ interaction and the nature of the Λ(1405) resonance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Λ(1405)
  • KN interaction
  • kaonic nuclei and Faddeev method
1. K A Olive et al., Chin. Phys. C 38 (2014) 090001. 2. R H Dalitz and S F Tuan, Phys. Rev. Lett. 2 (1959) 425. 3. R H Dalitz and S F Tuan, Annals Phys. 10 (1960) 307. 4. M H Alston et al., Phys. Rev. Lett. 6 (1961) 698. 5. J Esmaili, Y Akaishi and T Yamazaki, Phys. Lett. B 686 (2010) 23. 6. J Esmaili, Y Akaishi, and T Yamazaki, Phys. Rev. C 83 (2011) 055207. 7. N Isgur and G Karl, Phys. Rev. D 18 (1978) 4187. 8. Y Akaishi and T Yamazaki, Phys. Rev. C 65 (2002) 044005. 9. R H Dalitz, T C Wong, and G Rajasekaran, Phys. Rev. 153 (1967)1617. 10. D Jido et al., Nucl. Phys. A 725 (2003) 181. 11. N Kaiser, P B Siegel, and W Weise, Nucl. Phys. A 594 (1995) 325. 12. E Oset and A Ramos, Nucl. Phys. A 635 (1998) 99. 13. J A Oller and U G Meissner, Phys. Lett. B 500 (2001) 263. 14. T Hyodo and W Weise, Phys. Rev. C 77 (2008) 035204. 15. E Oset, A Ramos, and C Bennhold, Phys. Lett. B 527 (2002) 99. 16. T Hyodo, S I Nam, D Jido, and A Hosaka, Phys. Rev. C 68 (2003) 018201. 17. R H Dalitz, T C Wong, and G Rajasekaran, Phys. Rev. 153 (1967) 1617. 18. J K Ahn, Nucl. Phys. A 721 (2003) C715. 19. K Moriya et al., Phys. Rev. C 88 (2013) 035206. 20. G Agakishiev et al., Phys. Rev. C 87 (2010) 025201. 21. G Toker, A Gal, and J M Eisenberg, Phys. Lett. B 88 (1979) 235. 22. G Toker, A Gal, and J M Eisenberg, Nucl. Phys. A 362 (1981) 405. 23. H Noumi, J-PARC proposal E 311. See http://j-parc.jp/NuclPart/Proposal. 24. E O Alt, P Grassberger and W Sandhas, Nucl. Phys. B 2 (1967) 167. 25. N V Shevchenko, Phys. Rev. C 85 (2012) 034001. 26. S Marri and S Z Kalantari, Eur. Phys. J. A 52 (2016) 282. 27. S Marri, S Z Kalantari and J Esmaili, Eur. Phys. J. A 52 (2016) 361. 28. S Ohnishi, Y Ikeda, T Hyodo and W Weise, Phys. Rev. C 93 (2016) 025207. 29. J K Kim, Phys. Rev. Lett. 19 (1967) 1074. 30. M Sakitt, et al., Phys. Rev. 139 (1965) B 719. 31. J K Kim, Phys. Rev. Lett. 14 (1965) 29, Columbia University Report, Nevis, 149 (1966) 32. W Kittel, G Otter and I Wacek, Phys. Lett. 21 (1966) 349. 33. M Iwasaki et al., Phys. Rev. Lett. 78 (1997) 3067. 34. T M Ito et al., Phys. Rev. C 58 (1998) 2366. 35. M Bazzi et al., Phys. Lett. B 704 (2011) 133. 36. J Zmeskal et al., Nucl. Phys. A 754 (2005) 369c. 37. Y Yamaguchi, Phy. Rev. 95 (1954) 1628. 38. S Ohnishi, Y Ikeda, H Kamano, and T Sato, Phys. Rev. C 88 (2013) 025204. 39. H Zankel, W Plessas, and J Haidenbauer, Phys. Rev. C 28 (1938) 538. 40. M Torres, R H Dalitz, and A Deloff, Phys. Lett. B 174 (1986) 213. 41. L Schlessinger, Phys. Rev. 167 (1968) 1411. 42. H Kamada, Y Koike, and W Glockle, Prog. Theor. Phys. 109 (2003) 869.