نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان

چکیده

در کار حاضر سطح مقطع جزئی پراکندگی برای برخورد یون با اتم‌های چند الکترونی در کانال انتقال بار بررسی شده‌ است. به این منظور از مدل الکترون فعال استفاده شده و فرایند به ‌صورت یک برخورد سه‌جسمی و در محدوده انرژی‌های بالا مورد بررسی قرار گرفته است. رهیافت به ‌کار گرفته شده یک روش نیمه کلاسیکی است که در آن تابع موج توصیف کننده سیستم به ‌صورت تابع موج واپیچیده آیکونال در نظر گرفته شده و در محاسبه سطح مقطع جزئی از دامنه پراکندگی برینکمن- کرامرز مرتبه اول و دوم استفاده شده است. در این کار از پتانسیل‌های کولنی پوششی، مؤثر و ایستا برای محاسبه تابع موج آیکونال استفاده شده است. سطح مقطع جزئی برای برخورد پروتون با اتم‌های هلیوم، کربن، نئون و آرگون با استفاده از تقریب‌های برینکمن- کرامرز ایستا، برینکمن- کرامرز کولنی پوششی، برینکمن- کرامرز پتانسیل مؤثر و برینکمن- کرامرز ایستای مرتبه دوم محاسبه و با نتایج تجربی و نظری در دسترس مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the charge transfer process in the ion- multielectron atoms impact using the eikonal approximation with the Brinkman-Kramers formalism

نویسندگان [English]

  • R Fathi
  • S Amiri Bidvari

چکیده [English]

In the p < /a>resent work, the scattering differential cross section has been investigated for ion-multi electron atoms collision in the charge transfer channel. For this purpose, an active electron model was implemented and the collision process was considered as a three-body impact in the high energy range. A semi-classical formalism was used with the eikonal distorted wave function to describe the system, and the first and second order scattering amplitude of the Brinkman-Kramers approximation was employed to calculate the differential cross section. In this work, the screening Coulomb Effect and the static potential were implemented to calculate the eikonal wave function. The differential cross section was calculated for Proton-Helium, Proton-Carbon, Proton-Neon and Proton-Argon impacts by using the static Brinkman-Kramers, screening Coulomb Brinkman-Kramers, the potential Brinkman-Kramers effect, and the second order static Brinkman-Kramers approximation. The findings were then compared with the available experimental and theoretical results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • differential cross Section
  • Brinkman-Kramers formalism
  • ion-multi‌electron atoms collision
  • eikonal wave function
H Geiger and E Marsden, Proc. R. Soc. London 82 (1909) 495.
2. E Rutherford, Philos. Mag 21 (1911) 669.
3. H C Brinkman and H A kramers, Proc. Acad. Sci. 33 (1930) 973.
4. J D Jackson and H Schiff, Phys. Rev. 89 (1953) 359.
5. D R Bates, Proc. R. Soc. Lond. A 274 (1958) 294.
6. R McCaroll and A Salin, J. Phys B (Proc. Phys. Soc.) 2 (1968) 163.
7. D Belkic and A Salin, J. Phys. B: Atom, Molec. Phys. 9 (1976) L397.
8. S R Rogers and J H Mc Guire, J. Phys. B: Atom. Molec. Phys. 10 (1977) L497.
9. I. M. Cheshire, Proc, phys, Soc. London 84 (1964) 89.
10. I Mancev, V Mergal and L Schmidt, J. Phys. B: Atom, Molec, Opt. phys. 36 (2003) 2733.
11. R Samanta and M Purkait, Phys. Scr. 84 (2011) 065301.
12. R Fathi and S Amiri Bidvari, IJPR 17 1 (2017) 101.
13. E Everhard, G Stene and R J Carbone, Phys. Rev. 99 (1955) 1287.
14. E Ghanbari-Adivi and M A Bolorizadeh, J. Phys. B: Atom, Molec. Opt. Phys 37 (2004) 3321.
15. R D Rivarola and J E Miraglia, J. Phys B: At. Mol. Phys. 15 (1982) 2221.
16. V Mergel, R Dorner, Kh Khayyelt, M Achler, T Weber, Jagutzki, C L Cocke and H Schmidt-Bocking Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 2257.
17. T R Bratton, C L Cocke and J R Macdonald, J. Phys B: Atom. Molec. Phys. 10 (1977) L517.
18. L H Thomas, Proc. R. Soc. London A 114 (1927) 561.
19. P R Simony, J H McGuire and J Eichler, Phys. Rev. A 26 (1982) 1337.
20. E Horsdal-Pedersen, C L Cocke and M Stockli, Phys. Rev. Lett. (1983) 1910.
21. E Horsdal-Pedersen, F Folkaman and N H Pedersen, J. Phys. B: Atom. Molec. Opt. Phys. 15 (1982) 739.
22. E Ghanbari-Adivi and A N Velayati, Cent. Eur. J. Phys. 11 (2013) 423.
23. C L Cock, J R Macdonald, B Curnutte, S L Varghese, and R Randall, Phys. Rev. Lett. 36 (1976) 782

تحت نظارت وف ایرانی